Klaster logo Key National Cluster

Aktualne projekty

INTERNACJONALIZACJA

W ramach projektu członkowie Klastra otrzymają możliwość pierwszej ekspansji zagranicznej. Koordynator Klastra skupił się głównie na rynkach europejskich, zakładając w pierwszej kolejności przeprowadzenie szkoleń o charakterze pro-eksportowym, mających na celu przygotowanie do współpracy zagranicznej, a także do rozwoju strategii ekspansji na rynki zagraniczne.

CLUSTERLAB

Celem projektu jest rozwój potencjału Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu przez wzmocnienie jego koordynatora, oparty o doskonalenie procesów zarządzania oraz świadczenie innowacyjnych usług specjalistycznych w oparciu o 2 filary: Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, Innowacyjność promująca rozwiązania Przemysłu 4.0.

GOPRO 2.0

Działania w projekcie ukierunkowane są̨ na opracowanie rozwiązań, które pozwolą na stałe wsparcie przedsiębiorstw KGOIR oraz potencjalnych nowych członków w tym także firm z sektorów powiązanych ( spożywczy, chemiczny, opakowaniowy).

GREENOFFSHORETECH

Ogólnym celem GreenOffshoreTech jest pobudzenie innowacji międzysektorowych wśród grup MŚP z 8 różnych sektorów – 4 sektory offshore (morska energia wiatrowa, morska akwakultura, morska ropa i gaz, morski transport) i 4 kluczowe sektory technologii wspomagających (zaawansowane materiały, zaawansowana produkcja, przemysł 4.0, technologie środowiskowe) w celu stymulowania tworzenia nowych produktów i usług.

MINE.THE.GAP

MINE.THE.GAP jest platformą wsparcia zarówno dla firm z sektora „dostawców” jak i sektora „nabywców”. Ma zadanie promowanie innowacyjnych międzysektorowych pomysłów oraz inicjowanie wzmocnienia strategicznej współpracy międzyregionalnej.

UKGOIR

Projekt jest realizowany w oparciu o założenia i zadania wynikające ze strategii Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (KGOiR) – KKK – która uwzględnia m.in. konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy podmiotami tworzącymi KGOiR oraz zwiększenie zasięgu ich oddziaływania nie tylko na rynku polskim, ale przede wszystkim rynkach zagranicznych.

RE-PLAN CITY LIFE

LIFE20 RElevant Audience Plan Leading to Awareness Network for CIrcular Economy Use of Recycled TYre materials in city LIFE Głównym celem projektu RE-PLAN CITY LIFE jest podniesienie świadomości na temat wykorzystania RTM wśród odpowiednich interesariuszy (np. techników administracji publicznej, decydentów), …

GoPRO 3.0 - Akademia Transformacji jako nowy produkt usługowy Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

GoPro 3.0 jest strategicznym rozszerzeniem oferty Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego o nowe usługi. Działania w projekcie ukierunkowane są na opracowanie rozwiązań, które pozwolą na stałe wsparcie przedsiębiorstw KGOIR oraz potencjalnych nowych członków w tym także …

GoDigital

GoDigital - Akademia Managera Transformacji Cyfrowej to kompleksowe narzędzie rozwoju kompetencji cyfrowych kadry zarządzającej MŚP z terenu m.st. Warszawy wraz z obszarem funkcjonalnym. Celem zadania jest organizacja cyklu wydarzeń i aktywności dotyczących rozwoju kompetencji z zakresu wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0 …