Klaster logo Key National Cluster

Członkowie

Tworzymy
środowisko dobrej współpracy


Jesteśmy wyjątkową platformą do wspieranie podmiotów w ramach klastrowych łańcuchów wartości w zakresie wzrostu ich konkurencyjności, wdrażania innowacji produktowych, rozwoju zrównoważonych technologii oraz wzmacniania kapitału ludzkiego. Poprzez animację działań tworzymy środowiska współpracy i finansowania innowacyjności z korzyścią zarówno dla swoich członków, jak i całej gospodarki cyrkularnej.

Marka i zaufanie

 

Fundamentem Klastra jest przez lata wypracowane zaufanie członków Klastra. W Klastrze mamy standardy przyjmowania nowych członków. Klaster już na etapie rozpatrywania wniosków o przyjęcie w poczet członków dokonuje weryfikacji kandydatów przede wszystkim pod kątem wiarygodności. Istotna jest dla nas standaryzacja działań branżowych, tworzących warunki dla uczciwej konkurencji i współpracy firm. Priorytetem jest poszerzanie zasięgu oddziaływania oraz podnoszenie jakości merytorycznej oferty Klastra.

Działania na rzecz polityk publicznych


Obszary polityk, na których rzecz działa Klaster:

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Zielona transformacja
 • Transformacja cyfrowa
 • Rozwój kompetencji

Rezultaty podjętych działań:

 • aktywność KGOiR w gremiach doradczych na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim w obszarze GOZ
 • aktywność Klastra w zakresie udziału w grupach i organach doradczych kształtujących politykę na poziomie kraju i Unii Europejskiej
 • powołanie Koalicji na Rzecz Recykling Tworzyw Sztucznych
 • wdrożenie nowych usług dla członków klastra

Kto może zostać członkiem Klastra?

 

Strategia transformacji gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym rozszerzyła listę działań priorytetowych dla Klastra. Istotny wzrost znaczenie powiązań sektora odpadowego z praktycznie wszystkimi branżami przemysłu pozwala na cyrkularne domknięcie łańcuchów wartości.

Do Klastra zapraszamy przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, samorządy, i jak również i te podmioty, które wpisują się w cyrkularne łańcuchy wartości. Każdy przyjęty nowy członek Klastra wchodzi w skład Rady Klastra - głównego organu kompetencyjnego Klastra - stanowiąca odpowiednik walnego zgromadzenia.

Chcesz zostać członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu?
Dołącz do Klastra i odkryj nowe możliwości dla swojej firmy!

 

Chcesz zostać członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu?
Dołącz do Klastra i odkryj nowe możliwości dla swojej firmy!

Wsparcie konkurencyjności

Wzajemne wsparcie oferowane przez:  instytucje naukowe, nowoczesne centra badawczo-rozwojowe oraz firmy i instytucje zajmujące się wsparciem biznesu.

Dostęp do wiedzy, odpadów, surowców, technologii oraz sieci współpracy.

Współpraca z administracją rządową i samorządową.

Promocja oferty  członków klastra pod wspólną marką w kraju i za  granicą.

Internacjonalizacja

47 firm

PROJEKT 1

5 505 944,11 zł (2017-2019)

PROJEKT 2

9 520 606,12 (2019-2023)

Innowacje Cyrkularne - Granty

4 firmy

Mine.The.GAP

3 640 987,50 zł

(50 tys. euro)

GreenOffShoreTech

3 749 169, 85 zł

(60 tys. euro)

ClusterLab

Digitalizacja Klastra,

2 usługi transformacji, Klastrowa Norma Recyklingu

Cyrkularne Miasta
33 miasta

GO Pro

4 proinnowacyjne

usługi

Nie ma odwrotu od zielonej gospodarki

 

Megatrendy wskazują na rosnący krajowy i światowy popyt na produkty i usługi związane z działalnością branży zagospodarowania odpadów i recyklingu w związku z rozwojem tzw. Zielonej Gospodarki. Natomiast konieczność ograniczania zmian klimatu i degradacji środowiska przekłada się na wprowadzanie licznych nowych, bardziej rygorystycznych warunków prawnych w związku z gospodarowaniem odpadami. W nowych okolicznościach trudno MŚP odnaleźć się w gąszczu przepisów, regulacji, a także nowych trendów i technologii, które mogą znacząco wpłynąć na efektywność przedsiębiorstwa.
Klaster przewodzi polskiej zielonej transformacji: służy wiedzą, technologią i przykładem udanych wdrożeń.

 

Uczestnictwo w Klastrze w praktyce

 

Uczestnictwo w Klastrze to dołączenie się do systemu naczyń połączonych, w którym główną siłą napędową zmian jest wspólne działanie i międzybranżowe przenikanie się:
1. wiedzy;
2. doświadczeń;
3. kompetencji;
4. stosowanych rozwiązań technologicznych.
To nowe spojrzenie na współpracę w zakresie ochrony środowiska jest najskuteczniejszym sposobem na poprawę lub wręcz zmianę dotychczas stosowanych modeli biznesowych. A te do budowania przewag konkurencyjnych i stopniowego zamykania obiegów.

Klaster swoją działalnością wspiera współpracę międzysektorową, umożliwiającą dostęp do szerokiej wiedzy, która inaczej nie byłaby dostępna poszczególnym podmiotom.
Współpraca w praktyce przynosi:
1. Polepszenie jakości oferty i co się z tym wiąże polepszenie konkurencyjności na rynku;
2. Wytworzenie nowych źródeł dochodu;
3. Zwiększenie możliwości ekspansji działalności;
4. Możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających działania firm na rzecz ochrony klimatu i środowiska m.in. poprzez potwierdzenie pochodzenia materiałów z recyklingu, procesów produkcji za zgodność z GOZ;
5. Wsparcie tworzenia i stosowania innowacyjnych rozwiązań;
6. Szerszy dostęp do uczestnictwa w branżowych wydarzeniach, spotkaniach biznesowych oraz możliwość korzystania z zasobów, pozwalających na organizację spotkań, wspólnych stoisk targowych i innych wydarzeń o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
7. Zwiększona możliwość realizacji projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych, co wynika z łatwiejszego tworzenia konsorcjów;
8. Wypracowywanie wspólnie z członkami Klastra i przedstawianie stanowisk rozwiązań prawnych i organizacyjnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;
9. Promocja działalności Klastra oraz jego członków, a także wykorzystania wszelkiego rodzaju odpadów do produkcji wyrobów.
10. Zasoby ludzkie – tworzenie nowych zawodów i kwalifikacji, specjalizacji potrzebnych branży.

Nowoczesne przedsiębiorstwo musi nadążać za wymaganiami nie tylko jakościowymi, lecz również uwzględniającymi działania prośrodowiskowe w całym łańcuchu dostaw i wartości. Uczestnictwo w Klastrze, oprócz wymiernych korzyści związanych z dostępem do technologii i wiedzy, ma także wymiar PR-owy,  odpowiedzialnego zazieleniania wizerunku.

Współpraca z Klastrem:

Środki wsparcia

Poprzez inicjatywy Klastra i jego Członków, uczestnictwo w Klastrze zwiększa możliwość korzystania ze środków dostępnych na wsparcie różnych działań, co zapewnia dodatkowe zasoby w zakresie inicjatyw, organizacji i finansowania w zakresie udziału w targach, misjach, spotkaniach, forach, krajowych i międzynarodowych.

Sieć współpracy

Rozwój współpracy międzynarodowej z organizacjami pokrewnymi, w tym z klastrami, w tym nawiązywania współpracy z kontrahentami, firmami i innymi ośrodkami w kraju i zagranicą.
Możliwość tworzenia w ramach Klastra, wielu sieci współpracy m.in. w obszarze pozyskania jak i sprzedaży surowców w ramach współpracy z dostawcami, jak i klientami zewnętrznymi.

Dotacje

Dotacje

Sposobność z korzystania przez firmę członkowską z  licznych dotacji przeznaczonych dla MŚP poprzez uczestnictwo firmy w projektach celowych, łączących firmy MŚP z dużymi podmiotami.

Promocja

Promocja działalności Klastra oraz jego członków, a także promocja wykorzystania wszelkiego rodzaju odpadów do produkcji wyrobów. Reprezentowanie podmiotów sieci współpracy na zewnątrz, w tym udział w targach, misjach oraz spotkaniach i forach, krajowych i międzynarodowych. To też wspólne stoiska na targach, jak i klastrowe publikacje branżowe.
Promocja odzysku i recyklingu, jako istotnego procesu umożliwiającego pozyskanie kluczowych surowców potrzebnych w zielonej transformacji gospodarki.

Tworzenie konsorcjów

Łatwiejsze tworzenie konsorcjów krajowych, jak i międzynarodowych dzięki szerokiej współpracy Klastra m.in. z innymi zagranicznymi klastrami Zwiększenie możliwość realizacji istotnych projektów badawczo – rozwojowych i inwestycyjnych ze wsparciem finansowanym ze środków przeznaczonych dla członków klastrów wpisujących się w inteligentne specjalizacje na poziomie krajowym; jak i z programów europejskich np. Horyzont.

Preferencyjne traktowanie

Firmy członkowskie zyskują możliwość korzystania z preferencyjnego traktowania w projektach dotacyjnych – przyznawanie dodatkowych punktów za przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego, który posiadamy od roku 2016. To również preferencyjne warunki dla firm w strefach ekonomicznych.

Współpraca z klastrem przekłada się na wiele korzyści o charakterze biznesowym. Dzięki temu, że podmioty dzielą się wiedzą i doświadczeniem, każdy z członków zdobywa większe możliwości rozwoju - zarówno indywidualnego, jak też i przez realizację wspólnych projektów. Już samo członkostwo zwiększa szanse na uzyskanie cennych źródeł finansowania, bo zasady, kierujące rozdzieleniem funduszy unijnych, preferencyjnie traktują współpracę podmiotów z różnych sektorów.

Członkostwo w klastrze to dostęp do wiedzy

 

Żadne szkolenie i opracowania nie są w stanie przynieść przedsiębiorstwu tak jakościowej i praktycznej wiedzy, co współpraca z podmiotem, mającym rzeczywisty wgląd w to, jak przestawia się konkretna branża i jej otoczenie. Klaster zapewnia dynamiczną przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń. Owa wymiana zachodzi nie tylko między firmami - w procesie biorą udział też inne podmioty ze środowiska biznesowego, a także akademickiego. Dostęp do eksperckiej wiedzy może oznaczać m.in. doradztwo w zakresie:

 • marketingu;
 • prawa;
 • środków unijnych;
 • nowych technologii;
 • promocji.

Tego typu wsparcie można wykorzystać na różne sposoby; pozwala np. na prowadzenie lobbingu na rzecz przedsiębiorstwa oraz na znalezienie partnerów, także tych zagranicznych.

Klaster to także źródło wiedzy dla samych jednostek naukowo-badawczych. W końcu nie da się opracować skutecznych rozwiązań, jeśli bazuje się jedynie na teorii. KGOiR serwuje dostęp do wiedzy praktycznej, żywej, dynamicznej, stosowanej na co dzień. W rezultacie jednostka badawcza może w lepszym stopniu dopasować swój program i cele do obecnych potrzeb na rynku. Z kolei jednostki naukowe mają szansę lepiej przygotować swoich absolwentów do aktualnych warunków.

 

Mobilizacja do ciągłego rozwoju

 

Członkostwo w klastrze zwiększa konkurencyjność podmiotu na rynku, co w praktyce oznacza mobilizację do ciągłego postępu i większą gotowość do wprowadzania innowacji, zwiększających efektywność działań. Poprawa konkurencyjność MŚP wynika m.in. z lepszej identyfikacji nisz produkcyjnych. Taka mobilizacja, wynikająca z uczestnictwa w klastrze ma wpływ również na to, w jaki sposób kreowany jest wizerunek przedsiębiorstwa w oczach zewnętrznych podmiotów - klaster reprezentuje swoich uczestników na targach, forach i spotkaniach o zasięgu krajowym i zagranicznym.

Co jeszcze daje członkostwo w klastrze?


Wspieranie członków w zakresie wzrostu to także innowacje produktowe, organizacyjne i procesowe. Uczestnictwo w klastrze przynosi więc pozytywne efekty w różnorodnych sferach działalności firmy. Członkowie zyskują również dostęp do fachowego doradztwa z zakresu gospodarki odpadowej. Są też beneficjentami rozwoju nowoczesnej koncepcji kształcenia kadry, a więc podejścia uwzględniającego organizacyjne i technologiczne wymagania konkretnej firmy.

Klaster odpowiada za kreowanie i rozwijanie wspólnej marki, bazującej na takich wartościach, jak komplementarność, solidność, wysoka jakość produktów/usług i czytelny system certyfikacji. Uczestnictwo w klastrze to stały rozwój sieci współpracy, prowadzący do planowania, uruchamiania i finalizacji nowych projektów.

Jesteśmy odpowiedzialni za wypracowanie i wdrożenie skutecznych metod komunikacji, ułatwiających współpracę między członkami klastra oraz między członkami klastra a zewnętrznymi instytucjami. Kroki, mające na celu rozszerzanie struktury klastra, zawsze idą u nas w parze z troską o utrzymanie zacieśnionej sieci połączeń między podmiotami uczestniczącymi oraz dbałością o to, by wspólne działania miały uporządkowany charakter. Doskonałym przykładem takiego podejścia jest wykształcenie zespołów zadaniowych, czyli grup roboczych.

Dołączyli do nas

Nie wiesz, czy Klaster jest dla Ciebie?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej

Klaster jest członkiem m.in.:

Rady Przedsiębiorców i  Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Komitet Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarcze

Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców,

Związek Pracodawców Polska Miedź

European Cluster Collaboration Platform (Europejska Platforma Współpracy Klastrów).

Dzięki aktywnej działalności Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu,
recykling stał się jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, by następnie ewoluować w KIS Gospodarka o obiegu zamkniętym !