Klaster logo Key National Cluster

Regulamin Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Całość dokumentu do pobrania w postaci PDF.


§1 Postanowienia ogólne

 1. KLASTER GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU (dalej „Klaster”) został powołany na podstawie „Umowy o współpracy ( zwanej dalej „Umowy”) zawartej w dniu 29.05.2012 w Skierniewicach przez szereg podmiotów publicznych i prywatnych tworzących łącznie Grupę Założycielską.
 2. Klaster nie posiada osobowości prawnej oraz nie ma charakteru spółki cywilnej, stanowi natomiast platformę wspólnych działań dla osiągnięcia celów i zadań określonych w §2 niniejszego Regulaminu.
 3. W ramach Klastra dopuszcza się tworzenie wyodrębnionych organizacyjnie podklastrów charakterze: regionalnym (zwanych dalej klastrami regionalnymi), branżowym (zwanych dalej klastrami branżowymi) oraz sektorowym (zwanych dalej klastrami sektorowymi) w zgodzie z celami i zasadami, o których mowa w § 2 niniejszego Regulaminu.
 4. Klaster może uczestniczyć w innych międzynarodowych, krajowych, regionalnych, branżowych, sektorowych powiązaniach kooperacyjnych i organizacjach o różnym charakterze, w zgodzie z zasadami i celami, o których mowa w § 2 Regulaminu.
 5. Klaster w relacjach międzynarodowych może używać nazwy: WASTE MANAGEMENT AND RECYCLING CLUSTER.
 6. Siedzibą koordynatora Klastra jest M.St. Warszawa.

§2 Cele i zadania Klastra

 1. Działalność Klastra ma na celu podniesienie konkurencyjności, zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów oraz wymianę wiedzy. Daje możliwość wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek przez firmy należące do Klastra.
 2. Zadaniami Klastra są:
  1. stworzenie sieci współpracy w obszarze zagospodarowania odpadów, w tym w szczególności tzw. „surowców miejskich”, i ich przetwarzania, która umożliwi efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych,
  2. wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze funkcjonowania klastra oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych,
  3. rozwijanie współpracy w zakresie B+R z jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami wyższymi, w tym w szczególności w zakresie nowych technologii,
  4. udział w projektach badawczych (krajowych i międzynarodowych) dotyczących innowacji w dziedzinie gospodarki odpadami, recyklingu i branż pokrewnych,
  5. wspieranie podmiotów w ramach klastrowych łańcuchów wartości w zakresie wzrostu ich konkurencyjności, wdrażania innowacji produktowych, organizacyjnych czy procesowych, rozwoju zrównoważonych technologii oraz rozwoju kapitału ludzkiego, rozwoju eksportu,
  6. łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru funkcjonowania klastra w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy,
  7. zaangażowanie klastra w kształcenie w systemie dualnym (szkół wszystkich poziomów),
  8. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami i recyklingu,
  9. wspieranie podmiotów w obszarze ich transformacji cyfrowej i automatyzacji procesów technologicznych,
  10. reprezentowanie podmiotów sieci współpracy na zewnątrz, w tym udział w targach, misjach oraz spotkaniach i forach krajowych i międzynarodowych,
  11. rozwój współpracy międzynarodowej z organizacjami pokrewnymi, w tym z klastrami,
  12. promocja działalności klastra oraz jego członków, a także promocja wykorzystania wszelkiego rodzaju odpadów do produkcji wyrobów,
  13. prowadzenie działalności lobbingowej,
  14. doradztwo prawne, marketingowe, techniczne i technologiczne mające na celu wprowadzania na rynek polski i zagraniczny nowych rozwiązań produktowych i technologicznych,
  15. doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na promocję działań, rozwój i wdrażanie innowacji zrzeszonych w klastrze podmiotów, w tym funduszy na tworzenie wspólnych projektów, pochodzących ze środków UE i innych,
  16. organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji branżowych,
  17. wspólne (klastrowe) publikacje branżowe.

§3 Członek Klastra

 1. Członkiem Klastra zwanym w dalszej części Członkiem może zostać instytucja, firma lub organizacja, prowadząca działalność związaną z sektorem gospodarki odpadowej i recyklingu lub oferująca usługi skierowane do osób i podmiotów tego sektora. Klaster jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte na zasadach dobrowolności i woli współpracy.
 2. Każdy z Członków uczestniczy w Klastrze na równych prawach. W sytuacji posiadania wspólnej infrastruktury produkcyjnej oraz laboratoryjnej lub wypracowania wspólnych usług w tym świadczonych przez Koordynatora Klastra, dostęp do nich ma każdy z Członków na równych zasadach.
 3. Każdy z Członków zobowiązuje się do:
  1. korzystania z usługi organizacji i koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Opadowej i Recyklingu pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo - badawczymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
  2. uczestniczenia we wszystkich spotkaniach o charakterze klasterowym służących realizacji celów i zadań określonych § 2 niniejszego Regulaminu,
  3. udostępniania zasobów materialnych i ludzkich, a w szczególności do udostępniania infrastruktury laboratoryjnej i produkcyjnej oraz osób dedykowanych do pracy w ramach klastra, na równych zasadach wszystkim Członkom.
 4. Członkowie zobowiązują się do:
  1. wzajemnego szacunku,
  2. uczciwości w kontaktach i działaniach, etycznego postępowania w relacji z Członkami,
  3. poważnego podejścia do współpracy w ramach Członkostwa,
  4. przestrzegania zasad spisanych w Regulaminie Klastra,
  5. działania zgodnego z zasadami etyki i współżycia społecznego,
  6. przestrzegania prawa autorskiego,
  7. zachowania wzajemnej poufności we wszystkich obszarach działalności klastrowej, również po zakończeniu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i recyklingu.
 5. Każdy z Członków jest zobowiązany do podpisania Umowy członkowskiej oraz Umowy o zachowaniu poufności.
 6. Wszelkie kwestie związane z majątkowymi prawami autorskimi oraz własnością powstałych bądź zakupionych w wyniku realizowanych projektów środków trwałych oraz nieruchomości regulować będą obowiązujące przepisy prawa oraz odrębne umowy.

§4 Przystąpienie, wystąpienie i wykluczenie Członków

 1. Przystąpienie do Klastra nowego Członka wymaga zaakceptowania przez niego celów i zasad działania i współpracy w ramach Klastra zawartych w:
  1. Umowie o współpracy,
  2. Regulaminie Klastra,
  3. Umowie członkowskiej zawartej pomiędzy Członkiem i Koordynatorem Klastra zwanej (dalej „Umową Członkowską”), o której mowa w §3 ust. 5.
  4. Uchwałach podjętych przez Radę Klastra,
  5. Umowie o zachowaniu poufności, o której mowa w §3 ust. 5.
 2. Wyrażenie woli przystąpienia do Klastra następuje poprzez wypełnienie i podpisanie Deklaracji przystąpienia do Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Przyjęcie nowego Członka wymaga zgody zwykłej większości głosów członków Zarządu Klastra wyrażonej w formie Uchwały i następuje w dniu zawarcia Umowy Członkowskiej.
 4. Wykluczenie Członka może nastąpić na pisemny wniosek co najmniej 10 % Członków Klastra lub na wniosek Zarządu Klastra zawierający pełne uzasadnienie, złożony Radzie Klastra.
 5. Podstawą wykluczenia Członka Klastra jest naruszenie Regulaminu Klastra.
 6. Wykluczenie Członka wymaga podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Klastra, większością 2/3 głosów Członków Rady Klastra biorących udział w posiedzeniu.
 7. Wykluczony Członek zobowiązany jest do uregulowania wszelkich wcześniejszych zobowiązań finansowych.
 8. Podstawą wykluczenia Członka bez konieczności uzasadniania jest co najmniej 2 miesięczne zaleganie przez Członka z obowiązkowymi płatnościami na rzecz koordynatora Klastra określonych Uchwałami Rady Klastra. W takim przypadku wykluczenie Członka z Klastra może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu powziętej większością 2/3 głosów, po upływie 1 miesiąca od wyznaczonego, ostatecznego terminu na dokonanie przez Członka Klastra zaległych płatności. Spłata części zaległych płatności nie przerywa biegu terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.
 9. Każdemu z Członków przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Członkowskiej w dowolnym czasie poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 10. Członkowie Klastra są reprezentowani na zasadach ogólnych obowiązujących u Członka Klastra lub poprzez ustanowionego stałego przedstawiciela wskazanego w deklaracji, o której mowa jest w §4 pkt. 2.
 11. Zmiana uprawnionego stałego przedstawiciela Członka Klastra wymaga formy pisemnej.
 12. W przypadku zmiany osoby uprawnionej do reprezentowania Członka Klastra, która została wybrana do pełnienia funkcji w Klastrze jej kadencja ulega skróceniu do dnia, w którym Koordynator Klastra zostanie poinformowany przez Członka lub do dnia pierwszego posiedzenia Rady Klastra po zaistnieniu wskazanej sytuacji.
 13. W sytuacji wskazanej w punkcie powyższym niezwłocznie przeprowadzane są wybory uzupełniające z tym że kadencja nowo powołanej osoby trwa do dnia zakończenia kadencji osoby zastępowanej.

§5 Rada Klastra

 1. W skład Rady Klastra wchodzi przedstawiciel każdego Członka, zwany Członkiem Rady Klastra, który dysponuje jednym mandatem.
 2. Rada Klastra wyznacza kierunki rozwoju, zatwierdza strategię i plany operacyjne Klastra, a także nadzoruje bieżącą realizację projektów i zadań.
 3. Do kompetencji Rady Klastra należy w szczególności:
  1. uchwalanie Regulaminu Klastra i jego zmian,
  2. wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Klastra,
  3. wybór i odwołanie członków Rady Ekspertów Klastra,
  4. wybór i odwołanie członków Zarządu Klastra,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie strategii i planów operacyjnych Klastra,
  6. powoływanie grup zadaniowych w ramach Klastra,
  7. wyrażanie zgody na utworzenie w ramach Klastra podklastrów,
  8. nadzór nad działalnością Zarządu Klastra jak i koordynatora Klastra,
  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klastra za dany rok, najpóźniej w terminie do końca września następnego roku,
  10. ustalanie zasad uczestnictwa poszczególnych członków w klastrze określonych w Umowach członkowskich,
  11. zatwierdzanie źródeł i sposobu finansowania działalności Klastra, w tym finansowania obsługi organizacyjnej i administracyjnej oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia na rzecz Koordynatora Klastra.
 4. Rada Klastra wyraża swoje decyzje w formie Uchwał podjętych zwykłą większością głosów Członków Klastra biorących udział w posiedzeniu, za wyjątkiem decyzji kluczowych dla Klastra określonych w par 3 pkt a ,b a także związanych ze zmianami organizacyjno-prawnymi, likwidacją, łączeniem się, podziałem, zmianą koordynatora - które muszą być podejmowane większością 51 % głosów (większością bezwzględną) Członków Rady Klastra biorących udział w posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy wszystkich Członków Rady Klastra.
 5. Pracom Rady przewodzi Przewodniczący Rady Klastra a w przypadku jego nieobecności osoba wyznaczona przez Radę Klastra w drodze głosowania zarządzonego przez Koordynatora.
 6. Przewodniczący Rady Klastra wybierany jest na pięcioletnią kadencję spośród jej członków.
 7. Do uprawnień Przewodniczącego należy:
  1. ustalanie terminów i miejsc spotkań Rady,
  2. ustalanie porządku spotkań Rady,
  3. prowadzenie spotkań Rady.
 8. Rada Klastra może powoływać grupy zadaniowe (tematyczne) celem podejmowania i realizowania wspólnych inicjatyw, zgodnych z celami i strategią Klastra zawartymi w planie operacyjnym. Wniosek o powołanie zespołu może składać każdy członek Rady Klastra. Wniosek składany jest do Przewodniczącego Rady Klastra, który przedstawia go do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Klastra.
 9. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz do roku.
 10. Posiedzenia Rady Klastra odbywają się w siedzibie Koordynatora lub w każdym innym miejscu, przy czym miejsca odbycia posiedzenia powinny być tak wybierane, aby dotarcie na nie było dla członków Rady jak najmniej uciążliwe.
 11. Posiedzenia Rady Klastra zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Klastra jak również Członków reprezentujących ponad 10 % ogólnej liczby Członków Klastra z dnia zwołania lub w jego imieniu członek zarządu , za pomocą listów poleconych, poczty kurierskiej, poczty elektronicznej, faksem lub przez wyznaczenie następnego posiedzenia na posiedzeniu go poprzedzającym, przy czym zwołanie posiedzenia powinno nastąpić z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zwołując posiedzenie należy podać jego datę, godzinę i miejsce planowanego odbycia, a jeżeli jest to wskazane i możliwe również przybliżony porządek obrad. Zarząd Klastra lub Członkowie reprezentujący ponad 10 % ogólnej liczby Członków Klastra z dnia zwołania mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku posiedzenia Rady Klastra. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Przewodniczącemu najpóźniej na 7 dni roboczych przed proponowanym terminem posiedzenia. Posiedzenie może się odbyć niezwłocznie bez jego zwoływania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są na nim obecni oraz nikt nie zgłosił pisemnego sprzeciwu co do jego odbycia.
 12. Posiedzenie Rady Klastra mogą także zwołać Członkowie reprezentujący co najmniej [_50_]% ogólnej liczby członków Klastra z dnia zwołania, jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania zwołania posiedzenia. W takim przypadku posiedzeniu przewodniczy osoba wskazana przez Członków uczestniczących w posiedzeniu.
 13. Z posiedzenia Rady Klastra Koordynator sporządza protokół obejmujący kluczowe zagadnienia poruszone na posiedzeniu oraz wszystkie uchwały na nim podjęte, ze wskazaniem miejsca i czasu odbycia posiedzenia, treści podjętych uchwał oraz liczby głosów oddanych na każdą z nich z zaznaczeniem ilości głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Protokół zatwierdza i podpisuje Przewodniczący Rady Klastra.

§6 Zarząd Klastra

 1. Za bieżący nadzór nad realizacją strategii rozwoju i planów operacyjnych, uchwał oraz zadań zleconych przez Radę Klastra odpowiada Zarząd Klastra.
 2. Zarząd liczy od pięciu do dziesięciu członków włącznie z Prezesem Klastra. Zarząd składa się z przedstawicieli Członków, wybieranych przez Radę Klastra większością 2/3 głosów członków biorących udział w posiedzeniu, na 3 letnią kadencję.
 3. Podejmując uchwałę o wyborze członka Zarządu Rada Klastra określa jego zadania i cele. W ramach powierzonych zadań i celów każdy z członków Zarządu jest rozliczany odrębnie.
 4. Zarząd Klastra wykonuje czynności powierzone przez Radę Klastra i reprezentuje Klaster na zewnątrz.
 5. Zarząd współpracuje na bieżąco z Przewodniczącym Rady Klastra oraz składa Radzie Klastra roczne sprawozdania z działalności.
 6. Rada Klastra powołuje Prezesa Zarządu, do którego kompetencji należy:
  1. kierowanie pracami Zarządu,
  2. ustalanie terminów i miejsc spotkań Zarządu,
  3. ustalanie porządku spotkań Zarządu,
  4. prowadzenie spotkań Zarządu.
 7. Do obowiązków Zarządu Klastra należy w szczególności:
  1. przyjmowanie nowych Członków Klastra,
  2. podejmowanie decyzji o wykluczeniu Członka w związku z zaległościami płatniczymi,
  3. opracowanie strategii i planów operacyjnych Klastra,
  4. sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Klastra, na potrzeby Rady Klastra,
  5. bieżący nadzór i monitorowanie realizacji zadań powierzonych Koordynatorowi przez Radę Klastra i Zarząd Klastra w tym wynikających z Umowy o koordynację,
  6. bieżący nadzór nad inicjatywami i projektami realizowanymi w ramach Klastra przez grupy zadaniowe, o których mowa jest w § 5 ust. 3 pkt. e
 8. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Klastra wobec osób trzecich, w tym podpisywanie umów dotyczących współpracy, w zakresie mieszczącym się w ramach działalności Klastra, bez prawa do zaciągania zobowiązań majątkowych,
  2. inicjowanie i nadzór nad realizacją wspólnych projektów klastrowych podejmowanie inicjatyw określonych w ramach Strategii Klastra oraz planu operacyjnego zatwierdzonego przez Radę Klastra,
  3. podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Rady Klastra czy koordynatora Klastra, z wyłączeniem decyzji dotyczących zobowiązań majątkowych,
  4. opiniowanie wniosku o wykluczeniu Członka Klastra i poddawanie wniosku pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Rady Klastra.
 9. Wybranie członka Zarządu Klastra oznacza udzielenie mu pełnomocnictwa jednomyślnie przez wszystkich Członków do reprezentowania Klastra wobec osób trzecich w zakresie działalności Klastra, bez prawa do zaciągania zobowiązań majątkowych.
 10. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą zaprzestania pełnienia przez członka Zarządu jego funkcji na skutek odwołania, śmierci lub rezygnacji.
 11. Uchwały Zarządu wymagają zwykłej większości głosów, a przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Klastra.
 12. Zarząd Klastra w zakresie kompetencji określonych w ust. 8 reprezentuje na zewnątrz jednoosobowo Prezes Zarządu, lub minimum dwóch członków Zarządu.
 13. W sprawach nieuregulowanych inaczej, co do sposobu funkcjonowania i organizacji Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Rady Klastra.

§7 Koordynator Klastra

 1. Koordynator Klastra (zwany dalej „Koordynator”) jest organem wykonawczym Rady Klastra i Zarządu Klastra i odpowiada przed nimi za realizacją strategii Klastra i planu operacyjnego, uchwał oraz innych zadań zleconych przez Radę Klastra i Zarząd Klastra.
 2. Koordynator Klastra wykonuje czynności powierzone mu przez Radę Klastra i Zarząd Klastra w ramach podpisanej z Zarządem Klastra Umowy o koordynację i wraz z nim reprezentuje Klaster na zewnątrz co oznacza udzielenie mu pełnomocnictwa jednomyślnie przez wszystkich Członków do reprezentowania Klastra wobec osób trzecich w zakresie działalności Klastra, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych.
 3. Umowa, o której mowa w ust. 2 wymaga zatwierdzenia w drodze Uchwały podjętej przez Radę Klastra większością 2/3/ głosów Członków Klastra obecnych na posiedzeniu Rady Klastra.
 4. Do zadań Koordynatora należy koordynowanie procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Opadowej i Recyklingu pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo - badawczymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego a także organizowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją.
 5. Szczegółowy zakres zadań koordynatora obejmuje:
  1. obsługę administracyjno-biurową klastra, w tym prowadzenie strony internetowej klastra www.klasterodpadowy.com,
  2. budowanie sieci powiązań i relacji pomiędzy obecnymi i potencjalnymi członkami klastra,
  3. organizowanie konferencji klastrowych, seminariów, szkoleń, warsztatów, posiedzeń Rady Klastra i Zarządu Klastra oraz innych spotkań indywidualnych oraz klastrowych,
  4. opracowanie strategii Klastra,
  5. przygotowywanie planów operacyjnych w zakresie organizacji i rozwoju Klastra,
  6. planowanie, projektowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji projektów służących rozwojowi klastra oraz poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania tych projektów,
  7. zapewnienie skutecznego monitoringu prawno-finansowego działalności Klastra,
  8. sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Koordynatora Klastra na potrzeby Zarządu Klastra i Rady Klastra,
  9. realizowanie projektów powierzonych przez Radę Klastra i Zarząd Klastra,
  10. współpraca w ramach inicjatyw i projektów realizowanych w ramach Klastra przez jego Członków,
  11. inicjowanie, organizowanie i koordynowanie wspólnych działań, projektów, wydarzeń,
  12. promowania działalności Klastra w kraju i zagranicą za pośrednictwem strony internetowej, imprez targowych, wystaw, konferencji, misji handlowych itp.,
  13. podejmowanie działań w celu uzyskania dofinansowania na funkcjonowanie i rozwój Klastra w tym dotacji UE. Realizacja umów o dofinansowanie, rozliczanie uzyskanych dotacji,
  14. inne zadania powierzone przez Zarząd Klastra i Radę Klastra.
 6. Koordynator podpisuje z każdym Członkiem Klastra Umowę członkowską , która zawierać będzie szczegółowy zakres praw i obowiązków zarówno koordynatora jak i Członka.
 7. Funkcję koordynatora Klastra pełni CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP: 9462616585, REGON: 060697550
 8. Koordynator otrzymuje wynagrodzenie płatne przez Członków Klastra pokrywające koszty działalności Koordynatora.
 9. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 9 może ulec zmianie. Decyzję w tej sprawie podejmuje co najmniej raz w roku Rada Klastra.
 10. Szczegółowy wykaz kosztów oraz zasady finansowania działalności, o których mowa w ust. 9 zawierać będzie umowa o koordynację zawarta z Koordynatorem klastra przez Zarząd Klastra

§8 Rada Ekspertów Klastra

 1. Rada Ekspertów jest organem opiniodawczym i doradczym klastra w zakresie jego działalności –rozwojowej.
 2. Rada Ekspertów klastra liczy nie więcej niż 15 członków. Rada Ekspertów powoływana jest przez Radę Klastra na okres 5 lat.
 3. W skład Rady Ekspertów powoływane są osoby, które Rada Klastra uzna za szczególnie istotne dla rozwoju klastra spośród proponowanych kandydatur przedstawionych na piśmie Przewodniczącemu Rady Klastra.
 4. Rada Ekspertów działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu i zatwierdzonego przez Radę Klastra.
 5. Za organizacje pracy Rady Ekspertów odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Ekspertów.
 6. Do zadań Rady Ekspertów należy w szczególności:\
  1. opiniowanie strategii Klastra,
  2. opiniowanie planów operacyjnych Klastra,
  3. zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej dla Klastra,
  4. promocja Klastra,
  5. konsultowanie i wspieranie działalności Członków Klastra.

§9 Źródła finansowania działalności Klastra

 1. Działalność Klastra będzie finansowana z:
  1. wpływów z działalności statutowej i gospodarczej Koordynatora Klastra,
  2. dotacji i subwencji osób fizycznych i prawnych,
  3. dotacji i kwot wsparcia z krajowych programów i funduszy celowych oraz europejskich i światowych środków pomocowych przeznaczonych na realizację zadać zbieżnych z celami działania Klastra,
  4. z kapitałów pieniężnych i instrumentów finansowych,
 2. Wypracowany dochód Klastra przeznaczony jest na cele i zadania określone w § 2 Regulaminu.
 3. Koszty działalności Klastra przez cały czas istnienia powiązania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oraz przez okres trwałości jakiegokolwiek projektu, w tym projektów dofinansowanych przez Unię Europejską pokrywają Członkowie, w ramach odrębnych umów.
 4. Szczegółowe zasady i warunki finansowania działalności Klastra, w tym wysokość wynagrodzenia płaconego przez poszczególnych Członków za usługi świadczone na ich rzecz przez Koordynatora określa Rada Klastra w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów Członków Klastra biorących udział w posiedzeniu.

§10 Klaster regionalny sektorowy lub branżowy

 1. Rada Klastra, na wniosek minimum pięciu Członków z tego samego województwa złożonym do Przewodniczącego, może podjąć uchwałę o utworzeniu klastra regionalnego, o których mowa jest w § 1 ust. 4. Członkowie-wnioskodawcy wskazują we wniosku kto będzie Koordynatorem klastra regionalnego.
 2. Koordynatorem Klastra regionalnego może być wyłącznie Członek Klastra posiadający siedzibę lub oddział na terenie danego województwa oraz będący członkiem klastra od przynajmniej 1 roku.
 3. Rada Klastra na wniosek minimum dziesięciu Członków reprezentujących ten sam sektor lub branżę złożonym do Przewodniczącego może podjąć uchwałę o utworzeniu klastra sektorowego lub branżowego, o których mowa jest w § 1 ust. 4. We wniosku Członkowie-wnioskodawcy wskazują, kto będzie Koordynatorem klastra sektorowego lub branżowego.
 4. Tak wyodrębnione jednostki organizacyjne są częścią struktury Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, a ich wewnętrzne regulacje muszą być zgodne z celami i regulacjami organizacyjnymi Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.
 5. Koordynatorem klastra regionalnego, sektorowego lub branżowego może być przedsiębiorstwo lub instytucja, których przedmiotem działalności jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi.
 6. Funkcją Koordynatora klastra regionalnego, sektorowego lub branżowego jest operacyjne koordynowanie procesu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo - badawczymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego a także organizowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją w danym województwie lub zakresie określonego sektora lub branży.
 7. Koordynator Klastra regionalnego, sektorowego lub branżowego posiada niezależność operacyjną i reprezentuje w sprawach finansowych i majątkowych Klaster regionalny, sektorowy lub branżowego na zewnątrz.
 8. Do rozpoczęcia działalności klastra regionalnego niezbędne jest podpisanie umowy kooperacyjnej/ umowy o współpracy z co najmniej 5 podmiotami a w przypadku klastra sektorowego lub branżowego z co najmniej 10 podmiotami gospodarczymi współpracujących z należącymi do Klastra jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia organizacjami samorządu gospodarczego i terytorialnego.
 9. Członkowie każdego klastra regionalnego, sektorowego czy branżowego mają prawo do opracowania własnych dokumentów wewnętrznych takich jak: Regulamin czy Umowa o koordynację. Muszą być one zgodne z zapisami dokumentów o których jest mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu oraz muszą zostać zatwierdzone przez Zarząd Klastra.
 10. Koszty funkcjonowania odpowiednio klastra regionalnego/branżowego/sektorowego pokrywają członkowie tych klastrów, w ramach odrębnych umów.

§11

Regulamin zostaje zawarty na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

§12

Wszelkie zmiany w treści niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego.

§14

W pierwszej kolejności występujące spory będą poddawane postępowaniu polubownego. W przypadku braku porozumienia sprawy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Koordynatora.

§ 15

Niniejszy Regulamin sporządzono na prawach oryginału, po jednym egzemplarzu dla każdego Członka.