Klaster logo Key National Cluster

REGULAMIN SERWISU

 1. INFORMACJE O SERWISIE I REGULAMINIE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z Serwisu dostępnego pod adresem www.klasterodpadowy.com.
  2. Właścicielem Serwisu jest ”Centrum Kooperacji Recyklingu – Not For Profit System” Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością”, prowadząca działalność pod adresem: ul. Racjonalizacji 6/8 bud. B lok. 7, 02-673 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9462616585, o nadanym numerze KRS: 0000369953.
 2. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

2.1. Członek Klastra - podmiot (PRZEDSIĘBIORCA), który przystąpił do Klastra i jest jego członkiem na zasadach określonych w Regulaminie Klastra.

2.2. Klaster - Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, funkcjonujący na zasadach określonych w Regulaminie Klastra.

2.3. Konto - Usługa Elektroniczna udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu, pozwalająca na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności określonych w Regulaminie oraz usług udostępnianych Użytkownikowi przez Spółkę.

2.4. Newsletter - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi otrzymywanie od Spółki informacji związanych z działalnością jej oraz Serwisu, a także informacji w tematyce treści/materiałów dostępnych w ramach Serwisu.

2.5. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Serwisu, w szczególności zasady utworzenia Konta, oraz korzystania z innych usług / funkcjonalności udostępnianych przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika i Spółki. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.6. Regulamin Klastra - dokument dostępny pod adresem: https://klasterodpadowy.com/portal/regulamin_klastra/, określający m.in. warunki przystąpienia do Klastra oraz sposób organizacji i działalności Klastra.

2.7. Serwis - platforma prowadzona przez Spółkę, za pośrednictwem której Spółka świadczy Usługi Elektroniczne, dostępna pod adresem internetowym www.klasterodpadowy.com;

2.8. Spółka - ”Centrum Kooperacji Recyklingu – Not For Profit System” Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością”, prowadząca działalność pod adresem: ul. Racjonalizacji 6/8 bud. B lok. 7, 02-673 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9462616585, o nadanym numerze KRS: 0000369953;

2.9. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Spółkę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z Regulaminem.

2.10. Użytkownik - podmiot korzystający z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem.

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących Spółce lub osobom trzecim. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

3.1.1. Podawania w ramach Serwisu (w szczególności w ramach dedykowanych formularzy) wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych Użytkownika i podmiotu, który reprezentuje, a w przypadku ich zmiany do niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych;

3.1.2. Korzystania z Serwisu i dostępnych w jego ramach Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz działalności Spółki i Klastra;

3.1.3. Korzystania z Serwisu i dostępnych w jego ramach Usług Elektronicznych w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także w zgodzie z zasadami współżycia społecznego;

3.1.4. Nieudostępniania osobom nieupoważnionym danych służących do logowania do Konta w ramach Serwisu (w tym dedykowanego loginu i hasła).

3.1.5. Niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu treści zabronionych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

3.1.6. Niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu.

3.2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub wgląd do danych zapisanych na Koncie lub podanych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, wynikających z naruszenia wyżej opisanych obowiązków Użytkownika;

3.3. Spółka oświadcza, że materiały i informacje opublikowane w ramach Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług Spółka nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji publikowanych w Serwisie.

3.4. Wszelkie i wyłączne prawa do materiałów umieszczanych w ramach Serwisu przez Spółkę / podmioty trzecie współpracujące ze Spółką / innych Użytkowników Serwisu, podlegają ochronie prawnej i przysługują Spółce lub innym przywołanym podmiotom. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania ze Serwisu.

3.5. Korzystanie z materiałów dostępnych w Serwisie w innym zakresie niż przewidziany w Regulaminie jest możliwe wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

3.6. Użytkownik może w dowolnym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usług Elektronicznych opisaną w Regulaminie.

3.7. Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych gdy sposób korzystania z Usług Elektronicznych lub działalność Użytkownika są sprzeczne z zasadami korzystania z Serwisu określonymi w Regulaminie;

3.8. Termin wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych dla każdej ze stron wynosi 30 dni. Wypowiedzenie umowy w zakresie Konta jest równoznaczne z usunięciem Konta.

3.9. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez przesłanie wiadomości mailowej pod adres: biuro@klasterodpadowy.com. Spółka rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia, chyba że z przepisów powszechnie obowiązującego prawa wynika inny termin. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE

4.1. Spółka za pośrednictwem Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne: Konto wraz z jego funkcjonalnościami; Newsletter

4.2. Usługa Elektroniczna Konta, świadczona jest przez Spółkę na rzecz Użytkowników na poniżej określonych zasadach:

4.2.1. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą dokonania rejestracji Konta w Serwisie i jest usługą bezpłatną,

4.2.2. Usługa Konta w Serwisie jest przeznaczona dla Użytkownika, który spełnia łącznie następujące warunki:

4.2.2.1. Wypełnił i zaakceptował formularz rejestracyjny w celu utworzenia Konta dostępny w ramach Serwisu.

4.2.2.2. Zadeklarował chęć przystąpienia reprezentowanej przez niego organizacji do Klastra na zasadach określonych w Regulaminie Klastra.

4.2.2.3. Otrzymał od Spółki na podany przy uzupełnianiu formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie adres e-mail wiadomość dotyczącą założenia Konta w Serwisie.

4.2.3. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Konta zostaje rozwiązana z chwilą zamknięcia Konta przez Użytkownika.

4.2.4. W ramach usługi dostępu do Konta, Użytkownik ma możliwość skorzystania z jego funkcjonalności obejmujących m.in.: rozliczenia z Członkami Klastra - możliwość odczytania informacji i pobrania faktur; rozliczenia za usługi świadczone przez podmiot reprezentowany przez Użytkownika (możliwość odczytania informacji i pobrania faktur); świadczenie usług przez podmiot reprezentowany przez Użytkownika (możliwość odczytania statusu zamówionych usług); tworzenie i funkcjonowanie w ramach grup roboczych Członków Klastra (możliwość odczytania, poproszenia o stworzenie, zarządzania członkami grupy, pisanie na forum grupy, tworzenie zadań); komunikacja z innymi Członkami Klastra i z Klastrem; możliwość uzupełnienia profilu podmiotu reprezentowanego przez Użytkownika, udostępnionego następnie w dedykowanym miejscu w ramach Serwisu (opisy, zdjęcia, usługi, certyfikaty); możliwość wypełniania ankiet otrzymywanych od Klastra oraz wiadomości przeznaczonych jedynie dla Członków Klastra

4.2.5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zamieszczanych przez Użytkowników posiadających Konto, jak również za roszczenia podmiotów trzecich, związane z treścią materiałów udostępnianych w ramach Serwisu przez Użytkownika posiadającego Konto.

4.3. Usługa Elektroniczna Newslettera w ramach Serwisu, świadczona jest przez Spółkę na rzecz Użytkowników na poniżej określonych zasadach.

4.3.1. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony - do momentu rezygnacji Użytkownika z jego subskrypcji (na warunkach wskazanych w punkcie 4.3.5. Regulaminu) albo zaprzestania wysyłki Newslettera przez Spółkę.

4.3.2. Usługa Newsletter dostępna jest dla Użytkownika, który dokonał w skuteczny zapisu na Newsletter za pośrednictwem Serwisu.

4.3.3. Zapis na Newsletter następuje z wykorzystaniem dedykowanego formularza dostępnego w ramach Serwisu i wykonania następujących czynności:

4.3.3.1. Uzupełnienie dedykowanego zapisu na Newsletter poprzez wprowadzenie wskazanych w nim informacji w tym adres email.

4.3.3.2. Kliknięcie odpowiedniego przycisku umieszczonego w ramach formularza, potwierdzającego chęć przesłania podanych w ramach formularza informacji do Spółki.

4.3.4. Potwierdzeniem zapisu na Newsletter jest kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail co stanowi również moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newslettera przez Spółkę,

4.3.5. Rezygnacji z Newslettera Użytkownik może dokonać w każdym momencie i bez podania przyczyny, w jeden z poniżej wskazanych sposobów: kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail z treścią Newslettera przesłanej do Użytkownika; wysłanie żądania w tym zakresie do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@klasterodpadowy.com.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników gromadzonych w ramach Serwisu jest Spółka.

5.2. Dane osobowe są przetwarzane w celach opisanych w polityce ochrony danych[1] dostępnej w dedykowanej zakładce Serwisu, do której link zamieszczony został w stopce Serwisu.

6. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANE DO KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SERWISIE

6.1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5; dostęp do poczty elektronicznej; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookie oraz obsługi javascript.

6.2. Niektóre z usług świadczonych drogą elektroniczną mogą podlegać dodatkowym wymogom technicznym, specyficznym dla danego rodzaju usługi.

 1. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7.1. Korzystanie z Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu, wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak rozpowszechnienie danych Użytkownika, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata danych Użytkownika. Spółka oraz Użytkownik są zobowiązani podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk. Spółka w szczególności stosuje odpowiednie zabezpieczenia. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać osobom nieupoważnionym loginu i hasła do swojego Konta.

7.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takie którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

7.3. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Użytkownik korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.

7.4. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

7.5. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Spółka oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Spółki.

 1. ZMIANA REGULAMINU

8.1. Spółka jest uprawniona do zmiany Regulaminu z przyczyn wystąpienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności:

8.1.1. Zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Fundację wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Spółką lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów.

8.1.2 Zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wskazanych w punkcie 7 Regulaminu).

8.1.3. Zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Spółkę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

8.1.4. Zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty współpracujące ze Spółką poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez te podmioty dotychczasowych funkcjonalności lub usług, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Użytkownikiem a Spółką.

8.2. Spółka informuje Użytkownika poprzez publikację w Serwisie: treści planowanej zmiany Regulaminu; dacie wejścia zmiany w życie; jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

8.3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów o świadczenie usług zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia takiej umowy o świadczenie usług.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 31.12.2022

9.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9.3. Treść Regulaminu jest udostępniana Użytkownikowi bezpłatnie w ramach Serwisu.