Klaster logo Key National Cluster

GREENOFFSHORETECH

Projekt: “Nowe przemysłowe łańcuchy wartości w Europie i różnych sektorach w celu wspierania MŚP i rozwoju nowych innowacyjnych produktów i usług dla zielonej produkcji offshore”

To projekt finansowany z programu UE Horyzont 2020. W skład konsorcjum projektowego wchodzi 12 partnerów z 7 krajów europejskich : Polski, Norwegii, Islandii, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Portugalii, Niemiec – są to klastry, organizacje biznesowe oraz nauka.

Projekt jest odpowiedzią na jedno z wyzwań Unii Europejskiej, którym jest wspieranie rozwoju wschodzących branż by zapewnić wzrost i zatrudnienie w przyszłości. Branże wschodzące można rozumieć jako „ustanowienie całkowicie nowego łańcucha wartości w przemyśle lub radykalnej rekonfiguracji istniejącego, napędzanej przez przełomowy pomysł (lub konwergencja pomysłów), prowadzący do przekształcenia tych pomysłów / możliwości w nowe produkty / usługi o wyższej wartości dodanej”.

Komisja Europejska określiła niebieską gospodarkę – wszystkie rodzaje działalności gospodarczej związane z oceanami, morzami i wybrzeżami – jako jedną z kluczowych wschodzących gałęzi przemysłu oraz siłę napędową dla dobrobytu Europy i rozwoju ekonomicznego oraz zaakcentowała potrzebę połączenia podzielonych społeczności niebieskiego wzrostu w całej Europie, aby zapewnić większą wartość dodaną.

Ogólnym celem GreenOffshoreTech jest pobudzenie innowacji międzysektorowych wśród grup MŚP z 8 różnych sektorów – 4 sektory offshore (morska energia wiatrowa, morska akwakultura, morska ropa i gaz, morski transport) i 4 kluczowe sektory technologii wspomagających (zaawansowane materiały, zaawansowana produkcja, przemysł 4.0, technologie środowiskowe) w celu stymulowania tworzenia nowych produktów i usług. Główną ideą jest udany transfer innowacji z jednego sektora do drugiego i oferowanie nowych rozwiązań lub tworzenie szans rozwojowych przez budowanie nowych i rekonfiguracja istniejących przemysłowych łańcuchów wartości w Europie.

Główne założenia i cele projektu to:

  • wykorzystanie przekrojowych i kluczowych technologii, umożliwiających rozwój nowych produktów, procesów lub usług (np. Gospodarowanie odpadami, recykling, odzyskiwanie surowców) oraz transfer wiedzy technologicznej z jednego sektora do drugiego,
  • wzmocnienie rozwoju regionalnego biznesu oraz wspieranie członków i MŚP w opracowywaniu nowych innowacyjnych produktów, procesów, usług.

Osiągnięcie celu GreenOffshoreTech będzie realizowane poprzez budowę strategii, która będzie zawierała następujące elementy:

  1. przyjęcie tzw. podejście demonstracyjne (LSD),
  2. zaangażowanie organizacji klastrowych i pośredników MŚP jako facilitatorów procesu,
  3. strategiczny wybór partnerów projektu i sektorów, z którymi powiązane są MŚP,
  4. bliski związek z priorytetami polityki regionalnej i innymi działaniami oraz inwestycjami
  5. połączenie różnych instrumentów wsparcia i narzędzia.

Podstawą działań będzie bezpośrednie wsparcie procesów innowacyjnych MŚP – zostanie przeznaczone na to działanie co najmniej 75% budżetu projektu. Postawą wsparcia będzie: analiza konkretnych wyzwań, problemów oraz potrzeby przekrojowych i nowych innowacyjnych technologii (zaawansowane materiały, zaawansowana produkcja, Przemysł 4.0, technologie środowiskowe) wśród czterech sektorów przemysłu morskiego o silnych synergiach (morska energia wiatrowa, morska akwakultura, morska ropa i gaz, transport wodny) w celu zidentyfikowania potencjalnych nowych łańcuchów wartości w przemyśle, które należy wzmocnić.

Jesteś zainteresowany projektem?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz