I Kongres Gospodarki Odpadami – przełożony na 2021 rok.

I Kongres Gospodarki Odpadami

Innowacje sektorowe, jako niezbędny element gospodarki o obiegu zamkniętym

01.06 – 03.06.2020 r.  /  Hotel ANDERS w Starych Jabłonkach – PRZEŁOŻONO NA 2021 ROK !!

Cel Kongresu:
Wzmocnienie relacji przedsiębiorstw i samorządów z nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie budowy efektywnego systemu oraz wdrażania niezbędnych zmian w gospodarce odpadami zgodnych z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

Tematyka Kongresu:
Ocena krajowej gospodarki odpadami w roku 2020 w kontekście realizacji zadań GOZ:
zagrożenia i możliwości;
aspekty organizacyjne, prawne, finansowe i technologiczne;
znaczenie konkluzji BAT dla przetwarzania i termicznego przekształcania odpadów.
Zmiany w gospodarce odpadami w perspektywie roku 2025
odpady komunalne;
odpady opakowaniowe i inne, powstałe po produktach objętych zasadą poszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP);
inne grupy odpadów: in. odpady z produkcji, odpady medyczne, paliwa z odpadów;
przykłady dobrych praktyk w innych krajach UE.
Wdrażanie innowacji w gospodarce odpadami
innowacje organizacyjne i technologiczne;
optymalizacja efektywności ekonomicznej i środowiskowej;
systemy wsparcia dla innowacji w gospodarce odpadami;
nowoczesne narzędzia monitoringu i kontroli.