Obniżenie opłaty produktowej w branży elektroodpadów – stanowisko Klastra

Rozwiązania ograniczające wpływ epidemii COVID-19 na przedsiębiorców działających w branży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Propozycja […]

Platforma kooperacji – baza ofert i potrzeb

Platforma służący wspieraniu współpracy w przeciwdziałaniu skutkom epidemii COVID-1. Giełda kooperacji – baza ofert i potrzeb. […]

Stanowisko wobec nowego planu GOZ – Circular Economy Action Plan

European Circular Economy Stakeholder Platform, której członkiem jest Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu,  wspólnie opiniował nowy […]

See all our news

Zapraszamy do współpracy

Z uwagi na ambitne plany rozwojowe Klastra oraz rosnące zainteresowanie przystąpieniem do klastra nowych podmiotów, przewiduje się w najbliższej przyszłości rozszerzenie współpracy i przyjecie do Klastra nowych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji działających w branży gospodarowania odpadami oraz branż pokrewnych (uzupełniających).

O klastrze

Klaster jako zbiór nowoczesnych, różnorakich powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, światem nauki, samorządem gospodarczym, administrację, instytucjami otoczenia i wsparcia biznesu uznany został w Unii Europejskiej oraz na świecie jako jedna ze sprawdzonych już dróg realizacji polityki innowacyjności i określany jest jako jeden ze skutecznych instrumentów polityki rozwoju na poziomie państw i regionów.

Klaster to platforma i obszar współpracy często konkurujących ze sobą firm, które mogą w rezultacie synergii i dostępu do określonych zasobów (wiedzy, nowych technologii, ludzi, itp.) w dłuższym okresie czasu, osiągnąć więcej dla własnego wymiernego, ekonomicznego rozwoju niż pozostając poza grupą. Coraz częściej jednak klastry budowane są w oparciu o kryteria funkcjonalne, (jak najlepiej zaspokoić rynek) i wówczas uczestnicy klastra współpracują na zasadach komplementarności, a nie konkurencji, tworząc łańcuch wartości dla klienta.

Partnerzy Klastra

Zapisz się do Klastra