GoPro – Zwiększenie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw Mazowsza poprzez wdrożenie cyrkularnych modeli biznesowych zakładających zagospodarowanie odpadów z produkcji rolno spożywczych z wykorzystaniem potencjału Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Projekt GoPro Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego ma na celu rozwój  w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) poprzez opracowanie i testowanie cyrkularnych modeli biznesowych zakładających zagospodarowanie odpadów z produkcji rolno-spożywczych z wykorzystaniem potencjału B+R .

Projekt jest odpowiedzią Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw sektora MŚP na ukierunkowanie prac badawczo-rozwojowych oraz stworzenie wspólnej oferty w tym obszarze. Biorąc pod uwagę potencjał surowcowy Mazowsza jako regionu o wiodącej branży rolno-spożywczej, przy dużej koncentracji członków KGOIR (30 %) na jego terenie – naturalnym wydaje się wypracowanie rozwiązań mających na celu umożliwienie stworzenia nowych modeli biznesowych MŚP z wykorzystaniem tego potencjału.

Działania będą oparte o strategię rozwoju klastra i przy wykorzystaniu bazy B+R klastra oraz wypracowanie wspólnej oferty w tym obszarze oraz tworzenia w przyszłości wspólnych konsorcjum projektowych nauka-biznes, a także docelowo wypracowanie wspólnych produktów członków klastra w wyniku ich realizacji. Założeniem projektu jest wykorzystanie potencjału członków klastra do stworzenia nowych powiązań w obszarach związanych z “Green Deal” a zatem – gospodarki o obiegu zamkniętym z uwzględnieniem rozwiązań Przemysłu 4.0 i wykorzystanie dla budowy nowych modeli biznesowych a w konsekwencji produktów i usług w obszarze rolno-spożywczym. Zwłaszcza ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału odpadów z produkcji rolno-spożywczej jako surowców do tworzenia nowych – cyrkularnych modeli biznesowych i wsparcia istniejących rozwiązań z wykorzystaniem tego potencjału. W zadanie zaangażowane będą także podmioty z branż spożywczej, opakowaniowej, chemicznej, fotonicznej oraz ICT nie zrzeszone w klastrze – stanowiące tzw. Disruptors oraz KET.

Projekt jest komplementarny z projektem Agri Renaissance (Interreg Europe) mającym celu m.in. szybszy wzrost gospodarczy, wzmocnienia procesów reindustrializacji, przyśpieszenia procesów B+R oraz hybrydyzacji sektora spożywczego z innymi gałęziami gospodarki – partnerami projektu są m.in. Urząd Marszałkowski WM oraz ARM S.A.

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.