O Klastrze

Klaster to platforma i obszar współpracy często konkurujących ze sobą firm, które mogą w rezultacie synergii i dostępu do określonych zasobów (wiedzy, nowych technologii, ludzi, itp.) w dłuższym okresie czasu, osiągnąć więcej dla własnego wymiernego, ekonomicznego rozwoju niż pozostając poza grupą.

Coraz częściej jednak klastry budowane są w oparciu o kryteria funkcjonalne, (jak najlepiej zaspokoić rynek) i wówczas uczestnicy klastra współpracują na zasadach komplementarności, a nie konkurencji, tworząc łańcuch wartości dla klienta.

Według definicji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) klaster to:
• geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizujących, stowarzyszeń branżowych, instytucji wspierających) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących
• klaster jest ściśle związany z terytorium, na którym działa, jest zakorzeniony regionalnie
• klastry stanowią specyficzną formę organizacji produkcji, polegającą na koncentracji w bliskiej przestrzeni  elastycznych przedsiębiorstw prowadzących komplementarną działalność gospodarczą
• podmioty te równocześnie współpracują i konkurują między sobą, posiadają także relacje z innymi instytucjami działającymi w danej sferze
• podstawą powstania klastra są kooperacyjne powiązania występujące pomiędzy podmiotami, generujące procesy powstawania specyficznej wiedzy oraz zwiększające zdolności adaptacyjne