Spółka Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. 

Koordynator na mocy podpisanej umowy pełni rolę organu wykonawczego Rady Klastra realizując zadania powierzone mu przez Zarząd Klastra, z którym to reprezentuje Klaster na zewnątrz.

Zadania wiodące Koordynatora

inicjowanie, organizacja i wspieranie procesu współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego – Klastra Gospodarki Opadowej i Recyklingu, pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo – badawczymi oraz jednostkami samorządu terytorialne

Zarząd

Prezes Zarządu – Jolanta Okońska-Kubica

Wiceprezes Zarządu – Katarzyna Błachowicz

Zespół tworzą:

O Koordynatorze

 • Od 01.08.2013 – organ wykonawczy Klastra Gospodarki Odpadowej
  i Recyklingu, na mocy podpisanej umowy o świadczeniu usługi koordynowania prozcesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.
 • Od 20.09.2013 – na mocy aktu notarialnego Rep.A Nr 3201/2013 nadana nazwa: Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Zakres działań
 • obsługa administracyjno-biurowa oraz finansowa Klastra (posiedzenia Rady i Zarządu Klastra oraz inne spotkania)
 • budowanie sieci powiązań kooperacyjnych i relacji pomiędzy obecnymi
  i potencjalnymi partnerami klastra
 • opracowywanie strategii rozwoju Klastra;
 • planowanie, projektowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji projektów służących rozwojowi klastra
 • wsparcie partnerów i członków Klastra w zakresie dostępu
  do najnowszych osiągnięć nauki, technologii i wymiany doświadczeń;
 • inicjowanie działań celem zwiększenia przychodów lub obniżki kosztów, poprzez zakupy i sprzedaż konsorcjalną usług i produktów; (np. wspólny zakup usług telekomunikacyjnych, energetycznych, logistycznych);
 • tworzenie i ulepszanie istniejących usług i produktów dla podniesienia poziomu konkurencyjności partnerów powiązania kooperacyjnego, w tym wzmacnianie „łańcucha wartości”;
 • koordynowanie współpracy i inicjatyw oraz projektów realizowanych w ramach rozwoju idei „zrównoważonego rozwoju” oraz społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • promowania działalności Klastra w kraju i zagranicą  m.in. za pośrednictwem  wydarzeń targowych, wystaw, konferencji, misji handlowych itp.;
 • podejmowanie działań w celu uzyskania dofinansowania na funkcjonowanie i rozwój powiązania;
 • podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Rady Klastra i Zarządu.
 • Świadczone usługi
 • doradztwo dotacyjne, inwestycyjne, produktowe oraz promocyjne
 • opracowania analiz ekonomicznych, środowiskowych i rynkowych
 • sporządzanie dokumentacji projektowych (wnioski, biznes plany, studia wykonalności) na rzecz Członków Klastra oraz innych firm i instytucji związanych z branżą odpadową i recyklingiem.

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.

Adres siedziby spółki:
Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 69/3, 25-002 Kielce
NIP : 5482616585
Email: biuro@klasterodpadowy.com
Tel. .: +48 533 649 605

www.klasterodpadowy.com