KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA DO KLASTRA:

→ Wsparcie dla firm oferowane przez: instytucje naukowe, nowoczesne centra badawczo-rozwojowe oraz firmy
i instytucje zajmujące się wsparciem biznesu.

→ Dostęp do odpadów, surowców, technologii oraz sieci współpracy

→ Współpraca z administracją rządową i samorządową

→ Promocja oferty handlowej członków pod wspólną marką w kraju
i za  granicą

→ Dofinansowanie z UE, w ramach udziału w projektach w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014-2020: → Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
– Firmy mikro i małe – 80% dotacji
– Firmy średnie – 70% dotacji
– Firmy duże i pozostali uczestnicy – 50% dotacji

→ Dodatkowe punkty w konkursach i projektach na dotacje UE


Przynależność do Klastra to:

 • firmy członkowskie zyskują możliwość korzystania z preferencyjnego traktowania w projektach dotacyjnych – przyznawanie dodatkowych punktów
  za przynależność do klastra, w tym również dodatkowe punkty za status Krajowego Klastra Kluczowego, który posiadamy od roku 2016.
 • poprzez inicjatywy Klastra i jego Członków, uczestnictwo w Klastrze zwiększa możliwość korzystania ze środków dostępnych na wsparcie różnych działań,
  co zapewnia dodatkowe zasoby w zakresie inicjatywy, organizacji i finansowania w zakresie udziału w targach, misjach, spotkaniach, forach, krajowych
  i międzynarodowych.
 • dzięki łatwiejszemu tworzeniu konsorcjów, uczestnictwo w Klastrze zwiększa możliwość realizacji istotnych projektów badawczo – rozwojowych i inwestycyjnych; ze wsparciem finansowanym ze środków przeznaczonych dla członków klastrów wpisujących się w inteligentne specjalizacje na poziomie krajowym;
  jak i z programów europejskich np. Horizon 2020; Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu jest Konsorcjantem Programu Sektorowego Innowacyjny Recykling.
 • możliwość tworzenia w ramach Klastra, wielu sieci współpracy-m.in. w obszarze pozyskania jak i sprzedaży surowców w ramach współpracy z dostawcami,
  jak i klientami zewnętrznymi, dzięki czemu firma zyska stabilny dostęp do większej ilości lepszego jakościowo surowca, przy ograniczeniu kosztów logistyki
  i transportu (dzięki realizacji proekologicznych i proinnowacyjnych projektów klastrowych w tych obszarach).
 • sposobność z korzystania przez firmę członkowską z  licznych dotacji przeznaczonych dla MŚP poprzez uczestnictwo firmy w projektach celowych, łączących firmy MŚP  z dużymi podmiotami.

Dzięki aktywnej działalności  Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu,
recykling stał się jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, by następnie ewoluować w KIS Gospodarka o obiegu zamkniętym !