Partnerzy klastra
Elektrorecykling fundacja logo SIG logo_imbigs logo-instytut PAN logo-mbrecykling o-pal pl_kwadrat_tlo-biale_kig-szary1 alpinus wastech bateko protechnika demot eko-harpoon tacon ekomeg karat imn ecos cwip targikielce argo-film pk wastes agh odczynniki el wim santaeko cuprum krakbusiness politechnikawroclawska foreco ecoback zgw eit ekoprim polkowice stalcar ckr
 Koordynator klastra

   CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU
   – not for profit system sp. z o.o.

   ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4A/15
   25-368 Kielce
tel kom .: + 48 533 649 605
   e-mail: biuro@klasterodpadowy.com
Biuro w Kielcach:

 Ul. Sienkiewicza 69/3 ,25-002 KIELCE

mobile .: +48 536 921 091

e-mail: k.buglewicz@klasterodpadowy.com


 Biuro w Warszawie:
 ul. Racjonalizacji 6/8 Bud 9 lok 9, 02-673 Warszawa  
tel.kom.: +48 536 921 060

 Biuro w Lublinie:
ul Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin
tel.kom.: +48 536 955 573
Aktualności
08
maj
Szkolenie Nowe regulacje w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów m.in. olejów odpadowych - Ustawa z 9 marca 2017 ” więcej
02
mar
KONFERENCJA: Ekotechnologie w ofercie Krajowych Klastrów Kluczowych więcej
Logowanie
Email:
Hasło:

ZAPTYANIA OFERTOWE

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert - do dnia 30-09-2017

Nazwa zamawiającego

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
2. Do oferty należy dołączyć:
a) Dokument rejestrowy oferenta, 
b) Upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy),
c) Referencje,
d) Koncepcja wizualna, merytoryczna, promocyjna i artystyczna stoiska,
e) Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim. 
4. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. 
5. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@klasterodpadowy.com lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Centrum Kooperacji Recyklingu – non for profit Sp. z o.o., ul. Bartosza Głowackiego 4a lok.15, 25-368 Kielce. 
6. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w punkcie 6 adres mailowy. 
7. Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie. 
8. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
9. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@klasterodpadowy.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Okońska-Kubica

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

533649605

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału Zamawiającego w targach Pol-Eco System Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniach 17-19.10.2017 r. oraz udziału w wydarzeniu towarzyszącym pn. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON organizowanym w dniach 16 – 17 października 2017 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 
Organizacja udziału Zamawiającego w ww. targach będzie polegała m.in. na:
• organizacji stoiska wystawienniczego wraz z pełnym wyposażeniem, promocją, logistyką i cateringiem na targach Pol-Eco System Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniach 17-19.10.2017 r., 
• zakwaterowaniu osób biorących udział w targach, transporcie eksponatów wraz z ubezpieczeniem, opracowaniu i realizacji niezbędnych materiałów promocyjnych, zakupu reklamy promującej ofertę zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest organizacja udziału Zamawiającego w targach Pol-Eco System Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniach 17-19.10.2017 r. oraz udziału w wydarzeniu towarzyszącym pn. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON organizowanym w dniach 16 – 17 października 2017 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich w ramach realizacji projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” w ramach działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

1. Organizacja indywidualnego stoiska targowego na targach Pol-Eco System Międzynarodowe Targ Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniach 17-19.102017 r. , zgodnie z poniższym zakresem:
• Wynajem 350 m2 powierzchni wystawienniczej w centralnej strefie pawilonu 5, przy głównej alejce pawilonu 5 lub równoważnie. 
• Opracowanie 3 projektów zabudowy i aranżacji stoiska spójnej koncepcyjnie i pasującej do specyfiki produktowej zamawiającego i przedstawienie ich zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy z zamawiającym. Projekty zabudowy powinny być zgodne lub równoważne do opisu projektu zabudowy i aranżacji stoiska stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.
• Wykonanie projektu stoiska zgodnie z otrzymanymi od zamawiającego założeniami.
• Wykonanie zabudowy i wyposażenie stoiska zgodnie z projektem i oczekiwaniami zamawiającego, transport, montaż i demontaż.
• Obsługę stoiska przez 4 hostessy ze znajomością języków obcych ( angielski, niemiecki, rosyjski) na poziomie min. B2.
• Obsługę techniczna stoiska (w tym podłączenie prądu, sprzątanie, magazynowanie pustych opakowań podczas trwania targów).
• Zapewnienie organizacji doboru, transportu i spedycji eksponatów (wraz z ubezpieczeniem eksponatów do kwoty 3 mln zł). 
• Obsługę cateringową stoiska na 200 osób każdego dnia targowego. 

2. Organizacja w dniu 18.10.2017 bankietu w godz. 17.00-20.00 dla 200 zaproszonych gości stoiska (zapewnienie na bieżąco wg potrzeb: świeżo parzona kawa i herbata z dodatkami (cukier, mleko, śmietanka, świeża cytryna), woda mineralna gazowana i niegazowana (małe szklane butelki), trzy rodzaje soków owocowych, przekąski słone i słodkie, co najmniej trzy rodzaje ciast do wyboru, odpowiednia ilość półmisków kanapek dekoracyjnych i tartinek, kompozycja z owoców bez ograniczeń; 
3. Zapewnienie noclegu dla 3 osób ekipy montażowej Zamawiającego (3 noce, dwie przed targami i jedna po targach na terenie Poznania).
4. Zapewnienie noclegu dla 40 osób w dniach od 16-19 października 2017 r., w centrum Poznania (w odległości nie większej niż 3 km).
5. Zapewnienie kosztów przejazdu z siedziby zamawiającego do miejsca, w którym odbywać się będzie wydarzenie targowe Pol-Eco System Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska oraz konferencja ENVICON (organizacja i rozliczenie podróży służbowej osób uczestniczących w tych wydarzeniach ze strony zamawiającego, w okresie od 15 do 20 października 2017 r., według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży krajowych). 
6. Zapewnienie wstępu na teren targów, zakup kart wjazdowych na teren targów dla 40 osób.
7. Zgłoszenie udziału członka klastra do dwóch niezależnych konkursów – konkursy branżowe (mogą być targowe). 
8. Zakup zaproszeń/wejściówek na Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment w dniu 16 - 17 października 2017 r., dla 20 osób 
9. Zakup zaproszeń i organizacja wspólnego stolika dla 40 osób na kolację branżową podczas targów w dniu 18.10.2017.
10. Realizacja działań promocyjnych zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 19.10.2017 r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez dostawcę.

Załączniki do Pobrania

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości. Ocena spełniania warunku: na podstawie stosownego oświadczenia stanowiącego integralną część formularza ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 usługi, a każda z nich polegała na zorganizowaniu misji gospodarczej polegającej na kompleksowej organizacji udziału klienta w targach w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym. W celu spełnienia w/w warunków Wykonawca do oferty przedstawi referencje.

Warunki zmiany umowy

Przewiduje się możliwość zmian warunków umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dostawca zobowiązany jest przedstawić: 
- ofertę przygotowaną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, zawierającą m.in. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z załącznikami:
• dokumentem rejestrowym Dostawcy i pełnomocnictwem do reprezentowania Dostawcy (jeśli dotyczy)
• referencjami potwierdzającymi posiadane doświadczenie,
• koncepcję wizualną, merytoryczną, promocyjną i artystyczną stoiska i ekspozycji dodatkowych,
• harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny: 
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z określonymi wymogami; 
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z określonymi wymogami 
2. Kryterium oceny ofert: 
• Cena (C) - 50% 
• Doświadczenie (D) - 20%
• Koncepcja wizualna, merytoryczna, promocyjna i artystyczna stoiska (W) - 15%
• Spójność i przejrzystość harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia (H) – 15%
3. Sposób dokonywania oceny: 
• Kryterium cena będzie wyliczane wg wzoru: 
C= ( Cmin / CR ) x 50 [pkt] 
C - ilość punktów dla kryterium cena,
Cmin - najniższa oferowana cena netto oferty spośród ocenianych ofert, 
CR - cena netto oferty rozpatrywanej
• Kryterium doświadczenie będzie wyliczane wg wzoru:
D= ( DR / Dmax ) x 20 [pkt]
D - ilość punktów dla kryterium doświadczenie
DR - ilość referencji przedstawionych w rozpatrywanej ofercie
Dmax - najwyższa ilość referencji spośród rozpatrywanych ofert
• Kryterium koncepcja wizualna, merytoryczna, promocyjna i artystyczna stoiska będzie rozpatrywane w następujący sposób:
a) Oceny jakości dokonają członkowie komisji przetargowej (5 osób) z wyłączeniem sekretarza. 
b) Każdy z członków Komisji (z wyłączeniem Sekretarza) może przyznać od 0 (minimum) do 3 punktów (maksimum) w ramach tego kryterium. 
3 pkt - oferta spełnia kryterium w sposób optymalny
2 pkt - oferta spełnia kryterium w sposób dobry
1 pkt - oferta spełnia kryterium w sposób dostateczny
0 pkt. - oferta nie spełnia kryterium
Punkty przyznane przez każdego z członków komisji mają taką samą wagę i wartość.
c) Następnie Zamawiający obliczy sumę punktów uzyskaną przez każdego z Oferentów za kryterium. Liczba punktów uzyskana przez każdego z Oferentów, przyznana przez każdego z członków komisji dokonujących oceny, zostanie zsumowana, stanowiąc w ten sposób końcowy wynik oceny oferty w przedmiotowym kryterium.
• Kryterium spójność i przejrzystość harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia będzie rozpatrywane w następujący sposób:
a) Oceny jakości dokonają członkowie komisji przetargowej (5 osób) z wyłączeniem sekretarza. 
b) Każdy z członków Komisji (z wyłączeniem Sekretarza) może przyznać od 0 (minimum) do 3 punktów (maksimum) w ramach tego kryterium. 
3 pkt - oferta spełnia kryterium w sposób optymalny
2 pkt - oferta spełnia kryterium w sposób dobry
1 pkt - oferta spełnia kryterium w sposób dostateczny
0 pkt. - oferta nie spełnia kryterium
Punkty przyznane przez każdego z członków komisji mają taką samą wagę i wartość.
c) Następnie Zamawiający obliczy sumę punktów uzyskaną przez każdego z Oferentów za kryterium. Liczba punktów uzyskana przez każdego z Oferentów, przyznana przez każdego z członków komisji dokonujących oceny, zostanie zsumowana, stanowiąc w ten sposób końcowy wynik oceny oferty w przedmiotowym kryterium.

Ocena końcowa zostanie dokonana poprzez zsumowanie dla każdego z oferentów liczby punktów uzyskanych w każdym z kryteriów wg. wzoru:
K = C+D+W+H
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg wzoru powyżej zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.

Numer telefonu

+48 533-649-605

Fax

brak

NIP

9462616585

Tytuł projektu

Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów.

Numer projektu

POIR.02.03.03-26-0001/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” realizowany w ramach działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe nr 06/08/2017

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu na misję gospodarczą do USA do miasta Orlando w dniach 15 - 21 września 2017 r. 

LINK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO https://drive.google.com/open?id=0B5AoRSi4kGIeTmoybGpkTE5tNVU

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – InneOGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe nr 05/08/2017

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań i opracowanie analiz wybranych rynków zagranicznych w następującym zakresie:

  1. Analizy podstawowe
  2. Analizy pogłębione
  3. Opracowania ogólnych zasad budowania strategii wejścia na wybrane rynki UE
  4. Podatków i zagadnień prawnych oraz organizacyjnych na wybranych rynkach
  5. Inne propozycje możliwości przeprowadzenia wspólnych projektów na wybranych rynkach w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu lub wybranymi kontrahentami zagranicznymi, z których jeden może dotyczyć obszaru geograficznego Ameryki Południowej lub Australii.

Zadania mogą dotyczyć następujących rynków:

a)     Azja

b)    Ameryka Północna

c)     Ameryka Południowa

d)    Australia

e)     Europa Środkowowschodnia

f)     Turcja i Bliski Wschód

g)    Bałkany

h)    Europa Zachodnia

i)      Europa Północna

 

LINK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO https://drive.google.com/open?id=0B5AoRSi4kGIeeHBmU2Y1LXR2a28


 

Zapytanie ofertowe nr 3/08/2017

Dotyczy projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów”

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu na misję gospodarczą do Chin w dniach 15 - 20 sierpnia 2017 r. w następujących miastach Guangzhou, Shenzen, Xiamen, Nanning

Link do zapytania ofertowego https://drive.google.com/open?id=0B5AoRSi4kGIeTThyY2pvMXN3UU0

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Amber Anna Kaczmarek, ul. Polanka 7h/13, 61-131 Poznań, data wpłynięcia oferty: 12.08.2017, cena: 56500 PLN netto


 

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2017

Dotyczy projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów”

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu na misję gospodarczą do Chin w dniach 2-9 sierpnia 2017 r. w następujących miastach: Shanghai, Pekin, Wuxi, Shijiazhuang

Link do zapytania ofertowego https://drive.google.com/open?id=0B5AoRSi4kGIeVU84dXFidVlGeFk

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AMBER ANNA KACZMAREK, Polanka 7H/13 61-131 Poznań, data wpłynięcia: 27.07.2017 r., cena - 46 800,00 zł.


Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe nr 1/08/2017

Dotyczy projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń o charakterze pro-eksportowym, mających na celu przygotowanie przedstawicieli Zamawiającego do współpracy zagranicznej, a także do rozwoju strategii ekspansji na rynki zagraniczne.

Link do zapytania ofertowego https://drive.google.com/open?id=0B5AoRSi4kGIeV0FaSEplQW5OT3M

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„WORLD ORGANIZATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, ul. Stefana Żeromskiego 64, 01-846 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 9.08.2017, cena: 198000 PLN brutto

 

 

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe nr 2/08/2017

Dotyczy projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów”

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu na misję gospodarczą do Ałmaty w Kazachstanie w dniach 14 - 17 sierpnia 2017 r

Link do zapytania ofertowego https://drive.google.com/open?id=0B5AoRSi4kGIeN0UxbUFhbFFIaTA

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WRD sp. z o.o. działająca pod marką własną Meritt Group, Aleja Solidarności 115 lok 2, 00-140 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 10.08.2017r., cena: 20000 PLN netto

 


 

Zapytanie ofertowe nr 4/08/2017

Dotyczy projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów”

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu na misję gospodarczą do Ukrainy w następujących miastach: Sumy, Kijów, Równe w dniach 27 - 30 sierpnia 2017 r.  

Link do zapytania ofertowego https://drive.google.com/open?id=0B5AoRSi4kGIeZXZqTkc5ay1pbE0