Partnerzy klastra
Elektrorecykling fundacja logo SIG logo_imbigs logo-instytut PAN logo-mbrecykling o-pal pl_kwadrat_tlo-biale_kig-szary1 alpinus wastech bateko protechnika demot eko-harpoon tacon ekomeg karat imn ecos cwip targikielce argo-film pk wastes agh odczynniki el wim santaeko cuprum krakbusiness politechnikawroclawska foreco ecoback zgw eit ekoprim polkowice stalcar ckr

 Koordynator klastra


   CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU
   – not for profit system sp. z o.o.

   ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4A/15
   25-368 Kielce

tel kom .: + 48 533 649 605
   e-mail: biuro@klasterodpadowy.com


 

Biuro w Kielcach:

 Ul. Sienkiewicza 69/3, 25-002 KIELCE

tel kom .: +48 536 921 091


 

 Biuro w Warszawie:

 ul. Racjonalizacji 6/8 Bud B lok 9, 02-673 Warszawa  

tel.kom.: +48 536 921 060

e-mail: m.laskowska@klasterodpadowy.com


 

 

 Biuro w Lublinie:

ul Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin

tel.kom.: +48 536 955 573

e-mail: biuro@klasterodpadowy.com

http://klasterodpadowy.com/gfx/upload/szkolenie 8 maja.png

 

Szczegółowy program dostępny tutaj.

Aktualności
08
maj
Szkolenie Nowe regulacje w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów m.in. olejów odpadowych - Ustawa z 9 marca 2017 ” więcej
02
mar
KONFERENCJA: Ekotechnologie w ofercie Krajowych Klastrów Kluczowych więcej
Logowanie
Email:
Hasło:

ZAPTYANIA OFERTOWE
Zapytanie ofertowe 002/01/2018 organizacja zagranicznej misji gospodarczej dla członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recykling

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert - do dnia 16-01-2018

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wprowadzone zmiany:
1. tytuł zamówienia

Pozostałe zapisy pozostały bez zmian.

Wprowadzona zmiana nie wpływa na zakres zamówienia oraz treść ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Do oferty należy dołączyć: 
a. załącznik nr 2 – zbiór oświadczeń,
b. harmonogram realizacji zamówienia, 
c. upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy)

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim. 

4. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. 

5. Oferty należy złożyć do dnia 16.01.2018 r.

6. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@klasterodpadowy.com lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit Sp. z o.o., ul. Racjonalizacji 6/8 bud B lok 9, 02-673 Warszawa). 

7. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w punkcie 6 adres mailowy. 

8. Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie. 

9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

10. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@klasterodpadowy.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Laskowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 536 921 060

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w misji gospodarczej, polegająca m.in. na: 
- organizacji spotkań gospodarczych, 
- organizacji wizyt gospodarczych - studyjnych we wskazanych przez Zamawiającego przedsiębiorstwach,
- zapewnieniu noclegu dla uczestników misji, 
- organizacji przejazdów, 
- zagwarantowaniu ubezpieczenia, 
- zapewnieniu tłumacza podczas spotkań gospodarczych. 

Rynek docelowy: Tajlandia (Bangkok + prowincje ościenne)

Termin misji gospodarczej: 22-29 stycznia 2018 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Inne Miejscowość: Bangkok + prowincje ościenne

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest organizacja wyjazdu na misję gospodarczą dla jednego z członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (Zamawiającego) w ramach realizacji projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” w ramach Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Usługa obejmuje organizację misji gospodarczej dla jednego z członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.
Rynek docelowy dla misji gospodarczej: Azja - Tajlandia (Bangkok + prowincje ościenne)

Przedmiot zamówienia obejmuje przede wszystkim:

1. Transport osób poprzez:

1.1 wynajem samochodu (bez kierowcy) na trasie siedziba firmy (Chełmno) – lotnisko (Warszawa)

1.2 zakup 3 biletów lotniczych na trasach:
a) 3 bilety na trasie Warszawa - Bangkok wylot 22.01.2018 r., bagaż rejestrowany
b) 3 bilety na trasie Bangkok - Warszawa powrót 29.01.2018 r. , bagaż rejestrowany oraz 

1.3 wynajem samochodu na miejscu (Bangkok) wraz z kierowcą, min. limit kilometrów: 500 km

2. Zakup noclegów dla 3 osób, pokoje jednoosobowe, w hotelu o standardzie min. 
3-gwiazdkowym, odległość od centrum miasta max 5 km, 3 pokoje jednoosobowe w terminie 22-28.01.2018 (7 dób)

3. Zapewnienie wyżywienia – śniadania w hotelu

4. Organizację wskazanych przez Zamawiającego spotkań gospodarczych – co najmniej 3 spotkania z przedstawicielami branży,

5. Organizację wizyt gospodarczych – studyjnych w wskazanych przez Zamawiającego przedsiębiorstwach – co najmniej 3 wizyty,


6. Opracowanie i druk materiałów promocyjnych w tym 20 szt. folderów reklamowych zamawiającego zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez zamawiającego oraz koszty związane z tłumaczeniem treści ww. materiałów.

7. Ubezpieczenia osób uczestniczących.

8. Zapewnienie tłumaczenia podczas spotkań gospodarczych.

W ramach usługi Wykonawca ponosi i rozlicza wszystkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w ww. misji, zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym.
Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym będzie dotyczyło usługi kompleksowej organizacji misji gospodarczej.
Kompleksowość rozumiana jest jako zabezpieczenie przez Wykonawcę wszystkich aspektów związanych z udziałem Zamawiającego w misji. W związku z czym obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie wszystkich pojawiających się w tego typu zamówieniach kosztów możliwych do przewidzenia przez podmioty gospodarczo zajmujące się organizacją usług o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty o charakterze dodatkowych opłat, itp.

Kod CPV

79997000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi organizowania podróży służbowych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

- 55100000-1 usługi hotelarskie
- 55110000-4 hotelarskie usługi noclegowe
- 39294100-0 artykuły informacyjne i promocyjne
- 60400000-2 Usługi transportu lotniczego
- 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
- 22100000-1 Drukowane książki, broszury, ulotki 
- 79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe 
- 22460000-2 Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki 
- 79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 29.01.2018 r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy:

a) posiadają status podmiotu czynnie prowadzącego działalność gospodarczą, tj. posiadają wpis do ewidencji CEIDG/KRS;

b) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która uniemożliwiałaby prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia;

c) nie podlegają wykluczeniu w związku z kapitałowym lub osobowym powiązaniem z Zamawiającym;

2. dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia; 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wypełni formularz ofertowy i załączy do oferty podpisane oświadczenia (stanowiące załącznik 2 do zapytania ofertowego) oraz harmonogram realizacji zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji analogicznych zamówień, co potwierdza złożeniem stosownymch oświadczeń.

Dodatkowe warunki

Oferta musi zachować ważność do: 22 stycznia 2018 r.

Warunki zmiany umowy

1. Przewiduje się możliwość zmian warunków umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
• ofertę przygotowaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
• podpisany załącznik nr 2 - zbiór oświadczeń,
• pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy),
• harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące elementy: cena usługi brutto oraz termin płatności.
Zastosowanie wagi dla kryteriów:
A. Kryterium 1 – cena usługi brutto – waga 80%
B. Kryterium 2 – termin płatności – waga 20%

Zastosowane kryteria do oceny punktowej ofert:

Kryterium 1 – cena usługi brutto (max 80 pkt.)
Liczba punktów dla badanej oferty C zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C=((Cena brutto oferty najtańszej)/(Cena brutto oferty badanej))x 80 pkt 

Kryterium 2 – warunki płatności (max 20 pkt.)
P = PR x 20 pkt.

PR – ocena warunków płatności wskazanych w rozpatrywanej ofercie , gdzie
1,0 – płatność min 50% z odroczonym terminem płatności 21 dni licząc od daty zakończenia misji 
0,5 – płatność min 50% z odroczonym terminem płatności 14 dni licząc od daty zakończenia misji 
0,0 – płatność 100% przed organizacją misji

Ocena końcowa zostanie dokonana poprzez zsumowanie dla każdego z oferentów liczby punktów uzyskanych w każdym z kryteriów wg wzoru:
K = C + P
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg wzoru powyżej zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.

NIP

9462616585

Tytuł projektu

Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów.

Numer projektu

POIR.02.03.03-26-0001/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” realizowany w ramach Działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe 003/01/2018 organizacja udziału w konferencjach dla członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recykling

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert - do dnia 19-01-2018

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Do oferty należy dołączyć: 
a. załącznik nr 2 – zbiór oświadczeń,
b. harmonogram realizacji zamówienia, 
c. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy)

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim. 

4. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. 

5. Oferty należy złożyć do dnia 16.01.2018 r.

6. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@klasterodpadowy.com lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit Sp. z o.o., ul. Racjonalizacji 6/8 bud B lok 9, 02-673 Warszawa). 

7. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w pkt. 6 adres mailowy. 

8. Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie. 

9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

10. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@klasterodpadowy.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Laskowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 536 921 060

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest organizacja dla członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recykling udziału w konferencjach:

1. Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów (24-26 stycznia 2018, Łódź)

2. Paliwa z odpadów (13-15 marca 2018, Katowice)

3. Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów (20-22 marca 2018, Łomnica k.Karpacza)

4. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (24-26 kwietnia 2018, Bielsko-Biała lub okolice)Przedmiot zamówienia obejmuje przede wszystkim:

1. transport osób poprzez wynajem samochodu (bez kierowcy) na trasie Łuków – miejsce konferencji – Łuków

2. zakup noclegów dla 2 osób, pokoje jednoosobowe, w hotelu w którym odbywać się będzie konferencja, w terminie organizacji konferencji (3 doby)

3. zapewnienie wyżywienia – śniadania w hotelu,

4. wynajem 4 m2 powierzchni wystawienniczej w centralnej strefie lub przy głównej alejce, bądź równoważne,

5. zaaranżowanie i przygotowanie powierzchni wystawienniczej, w tym zapewnienie podstawowych mebli (minimum: lada recepcyjna, ścianka, stojak na ulotki, jeden stolik, 4 krzesła ), oświetlenie, podłączenie prądu, monitor LCD,

6. obsługę techniczną stoiska (w tym podłączenie do prądu, sprzątanie itp.)

7. zapewnienie udziału w konferencji (uregulowanie opłat rejestracyjnych)

8. ubezpieczenie osób uczestniczących,

9. realizację działań promocyjnych, zgodnie z opisem stanowiącym zał. 3 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest organizacja dla członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recykling (Zamawiającego) udziału w konferencjach w ramach realizacji projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” w ramach Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Usługa obejmuje organizację udziału w konferencjach członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Wykaz konferencji:

1. Konferencja: Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów (24-26 stycznia 2018, Łódź) 

2. Konferencja: Paliwa z odpadów (13-15 marca 2018, Katowice)

3. Konferencja: Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów (20-22 marca 2018, Łomnica k.Karpacza) 

4. Konferencja: Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (24-26 kwietnia 2018, Bielsko-Biała lub okolice) 

UWAGA: Organizator konferencji zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca organizacji konferencji. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca organizacji konferencji przez Organizatora. Przedmiot zamówienia obejmuje przede wszystkim:

1. transport osób poprzez wynajem samochodu (bez kierowcy) na trasie Łuków – miejsce konferencji – Łuków

2. zakup noclegów dla 2 osób, pokoje jednoosobowe, w hotelu w którym odbywać się będzie konferencja, w terminie organizacji konferencji (3 doby)

3. zapewnienie wyżywienia – śniadania w hotelu,

4. wynajem 4 m2 powierzchni wystawienniczej w centralnej strefie lub przy głównej alejce, bądź równoważne,

5. zaaranżowanie i przygotowanie powierzchni wystawienniczej, w tym zapewnienie podstawowych mebli (minimum: lada recepcyjna, ścianka, stojak na ulotki, jeden stolik, 4 krzesła ), oświetlenie, podłączenie prądu, monitor LCD,

6. obsługę techniczną stoiska (w tym podłączenie do prądu, sprzątanie itp.)

7. zapewnienie udziału w konferencji (uregulowanie opłat rejestracyjnych)

8. ubezpieczenie osób uczestniczących,

9. realizację działań promocyjnych, zgodnie z opisem stanowiącym zał. 3 do zapytania ofertowego.

W ramach usługi Wykonawca ponosi i rozlicza wszystkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w ww. konferencjach, zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym.
Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym będzie dotyczyło usługi kompleksowej organizacji udziału w konferencjach.
Kompleksowość rozumiana jest jako zabezpieczenie przez Wykonawcę wszystkich aspektów związanych z udziałem Zamawiającego w konferencji, w szczególności zapewnienia powierzchni wystawienniczej. W związku z czym obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie wszystkich pojawiających się w tego typu zamówieniach kosztów możliwych do przewidzenia przez podmioty gospodarczo zajmujące się organizacją usług o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty o charakterze dodatkowych opłat, itp.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Dodatkowe przedmioty zamówienia

- 55100000-1 usługi hotelarskie
- 55110000-4 hotelarskie usługi noclegowe
- 39294100-0 artykuły informacyjne i promocyjne
- 60400000-2 Usługi transportu lotniczego
- 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
- 22100000-1 Drukowane książki, broszury, ulotki 
- 79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe 
- 22460000-2 Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki 
- 79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
- 79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 26.04.2018 r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy:

1. posiadają status podmiotu czynnie prowadzącego działalność gospodarczą, tj. posiadają wpis do ewidencji CEIDG/KRS;

2. nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która uniemożliwiałaby prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia;

3. nie podlegają wykluczeniu w związku z kapitałowym lub osobowym powiązaniem z Zamawiającym;

4. dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia; 

5. w formularzu ofertowym wskazali jednoznaczną wartość wyrażoną w PLN netto oraz PLN brutto, wskazane wartości są zobowiązujące - będą stanowiły zapisy umowy podpisywanej między Zamawiającym a Wykonawcą.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wypełni formularz ofertowy i załączy do oferty podpisane oświadczenia (stanowiące załącznik 2 do zapytania ofertowego) oraz harmonogram realizacji zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji analogicznych zamówień, co potwierdza złożeniem stosownymch oświadczeń.

Dodatkowe warunki

Oferta musi zachować ważność do: 26 kwietnia 2018 r.

Warunki zmiany umowy

1. Przewiduje się możliwość zmian warunków umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
• ofertę przygotowaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
• podpisany załącznik nr 2 - zbiór oświadczeń,
• harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia,
• pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące elementy: cena usługi brutto oraz termin płatności.
Zastosowanie wagi dla kryteriów:
A. Kryterium 1 – cena usługi brutto – waga 80%
B. Kryterium 2 – termin płatności – waga 20%

Zastosowane kryteria do oceny punktowej ofert:

Kryterium 1 – cena usługi brutto (max 80 pkt.)
Liczba punktów dla badanej oferty C zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C=((Cena brutto oferty najtańszej)/(Cena brutto oferty badanej))x 80 pkt 

Kryterium 2 – warunki płatności (max 20 pkt.)
P = PR x 20 pkt.

PR – ocena warunków płatności wskazanych w rozpatrywanej ofercie , gdzie
1,0 – płatność min 50% z odroczonym terminem płatności 21 dni licząc od daty zakończenia misji 
0,5 – płatność min 50% z odroczonym terminem płatności 14 dni licząc od daty zakończenia misji 
0,0 – płatność 100% przed organizacją misji

Ocena końcowa zostanie dokonana poprzez zsumowanie dla każdego z oferentów liczby punktów uzyskanych w każdym z kryteriów wg wzoru:
K = C + P
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg wzoru powyżej zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.

NIP

9462616585

Tytuł projektu

Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów.

Numer projektu

POIR.02.03.03-26-0001/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” realizowany w ramach Działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe 001/01/2018 organizacja zagranicznej misji gospodarczej dla członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert - do dnia 11-01-2018

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Do oferty należy dołączyć: 
a. załącznik nr 2 – oświadczenia,
b. harmonogram realizacji zamówienia, 
c. upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy)

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim. 

4. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. 

5. Oferty należy złożyć do dnia 11.01.2018 r.

6. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@klasterodpadowy.com lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit Sp. z o.o., ul. Racjonalizacji 6/8 bud B lok 9, 02-673 Warszawa). 

7. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w punkcie 6 adres mailowy. 

8. Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie. 

9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

10. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@klasterodpadowy.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Laskowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 536 921 060

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w misji gospodarczej, polegająca m.in. na: 
- organizacji spotkań gospodarczych, 
- zapewnieniu noclegu dla uczestników spotkań, 
- organizacji przejazdów, 
- zagwarantowaniu ubezpieczenia, 
- zapewnieniu udziału w targach (imprezie towarzyszącej) Internationale Fachmesse für Druckguss: Technik, Prozesse, Produkte EUROGUSS 2018
- zapewnieniu tłumacza podczas spotkań gospodarczych. 

Rynek docelowy: Niemcy

Termin misji gospodarczej: 16-18 stycznia 2018 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Niemcy Miejscowość: Norymbergia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest organizacja udziału Zamawiającego w misji gospodarczej w ramach realizacji projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” w ramach Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca organizację misji gospodarczej oraz zapewnienie udziału przedstawicieli podmiotów Zamawiającego w Internationale Fachmesse für Druckguss: Technik, Prozesse, Produkte EUROGUSS 2018, Norymbergia, Niemcy, w dniach 16-18 stycznia 2018, w tym przede wszystkim:
1. Transportu osób poprzez:
1.1 wynajem samochodu na trasie siedziba firmy (Chełmno) – lotnisko (Warszawa)
1.2 zakup 3 biletów lotniczych na trasach:
a) 3 bilety na trasie Warszawa - Norymbergia wylot 15.01.2018 r., powrót 18.01.2018 na trasie Norymbergia - Warszawa oraz 
1.3 wynajem samochodu na miejscu (Norymbergia), min. limit kilometrów: 200 km

2. Zakup noclegów dla 3 osób, pokoje jednoosobowe, w hotelu o standardzie min. 
3-gwiazdkowym, odległość od miejsca targów max 30 km, w terminie:
a) 3 pokoje jednoosobowe w terminie 15-18.01.2018 (3 doby)

3. Zapewnienie wyżywienia – śniadania w hotelu

4. Organizację wskazanych przez Zamawiającego spotkań gospodarczych – co najmniej 2 spotkań z przedstawicielami branży,

5. Opracowanie i druk materiałów promocyjnych w tym 10 szt. folderów reklamowych zamawiającego zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez zamawiającego oraz koszty związane z tłumaczeniem treści ww. materiałów.

6. Działania promocyjne podczas uczestnictwa w targach, min. opłaty rejestracyjne, reklama w mediach targowych

7. Ubezpieczenia osób uczestniczących.

8. Organizację wstępu na teren targów, poniesienie opłat związanych z udziałem w targach.

9. Zapewnienie tłumaczenia podczas spotkań gospodarczych.

Strona www imprezy : https://www.euroguss.de/ 

W ramach usługi Wykonawca ponosi i rozlicza wszystkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w ww. misji i targach, zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym, oficjalnym regulaminem i programem uczestnictwa w targach.
Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym będzie dotyczyło usługi kompleksowej organizacji udziału w ww. targach.
Kompleksowość rozumiana jest jako zabezpieczenie przez Wykonawcę wszystkich aspektów związanych z udziałem Zamawiającego w ww. imprezie. W związku z czym obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie wszystkich pojawiających się w tego typu zamówieniach kosztów możliwych do przewidzenia przez podmioty gospodarczo zajmujące się organizacją usług o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty o charakterze dodatkowych opłat, itp.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Dodatkowe przedmioty zamówienia

- 55100000-1 usługi hotelarskie
- 55110000-4 hotelarskie usługi noclegowe
- 39294100-0 artykuły informacyjne i promocyjne
- 60400000-2 Usługi transportu lotniczego
- 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
- 22100000-1 Drukowane książki, broszury, ulotki 
- 79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe 
- 22460000-2 Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki 
- 79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 18.01.2018 r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
a) posiadają status podmiotu czynnie prowadzącego działalność gospodarczą, tj. posiadają wpis do ewidencji CEIDG/KRS;
b) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która uniemożliwiałaby prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia;
c) nie podlegają wykluczeniu w związku z kapitałowym lub osobowym powiązaniem z Zamawiającym;

2. dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia; 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wypełni formularz ofertowy i załączy do oferty podpisane oświadczenia (stanowiące załącznik 2 do zapytania ofertowego) oraz harmonogram realizacji zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji analogicznych zamówień, co potwierdza złożeniem stosownymch oświadczeń.

Dodatkowe warunki

Oferta musi zachować ważność do: 15 grudnia 2017 r.

Warunki zmiany umowy

1. Przewiduje się możliwość zmian warunków umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
• ofertę przygotowaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
• podpisany załącznik nr 2 - zbiór oświadczeń,
• pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy),
• harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące elementy: cena usługi brutto oraz termin płatności.
Zastosowanie wagi dla kryteriów:
A. Kryterium 1 – cena usługi brutto – waga 80%
B. Kryterium 2 – termin płatności – waga 20%

Zastosowane kryteria do oceny punktowej ofert:

Kryterium 1 – cena usługi brutto (max 80 pkt.)
Liczba punktów dla badanej oferty C zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C=((Cena brutto oferty najtańszej)/(Cena brutto oferty badanej))x 80 pkt 

Kryterium 2 – warunki płatności (max 20 pkt.)
P = PR x 20 pkt.

PR – ocena warunków płatności wskazanych w rozpatrywanej ofercie , gdzie
1,0 – płatność min 50% z odroczonym terminem płatności 21 dni licząc od daty zakończenia misji 
0,5 – płatność min 50% z odroczonym terminem płatności 14 dni licząc od daty zakończenia misji 
0,0 – płatność 100% przed organizacją misji

Ocena końcowa zostanie dokonana poprzez zsumowanie dla każdego z oferentów liczby punktów uzyskanych w każdym z kryteriów wg wzoru:
K = C + P
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg wzoru powyżej zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.

NIP

9462616585

Tytuł projektu

Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów.

Numer projektu

POIR.02.03.03-26-0001/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” realizowany w ramach Działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. 
SUN&MORE Sp. z o.o.
adres: ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin
termin wpływu: 11 stycznia 2018 r.
cena netto: 32 000,00 PLN
cena brutto: 32 000,00 PLN

2. 
AT GROUP Adrian Gorgosz
adres: ul. Zachodnia 9/49, 30-350 Kraków
termin wpływu: 11 stycznia 2018 r.
cena netto 34 000,00 PLN
cena brutto: 41 820,00 PLN

W wyniku przeprowadzenia oceny otrzymanych ofert, stanowiących odpowiedź na zapytanie ofertowe 001/01/2018, oferta przedstawiona przez AT GROUP Adrian Gorgosz uzyskała największą ilość punktów, a tym samym została uznana jako najkorzystniejsza.

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2017

Dotyczy projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów”

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu na misję gospodarczą do Chin w dniach 2-9 sierpnia 2017 r. w następujących miastach: Shanghai, Pekin, Wuxi, Shijiazhuang

Link do zapytania ofertowego https://drive.google.com/open?id=0B5AoRSi4kGIeVU84dXFidVlGeFk

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AMBER ANNA KACZMAREK, Polanka 7H/13 61-131 Poznań, data wpłynięcia: 27.07.2017 r., cena - 46 800,00 zł.


OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe nr 06/08/2017

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu na misję gospodarczą do USA do miasta Orlando w dniach 15 - 21 września 2017 r. 

LINK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO https://drive.google.com/open?id=0B5AoRSi4kGIeTmoybGpkTE5tNVU

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – InneZAPYTANIE OFERTOWE

Kompleksowa organizacja zagranicznych misji gospodarczych dla członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu 

Termin składania ofert  - do dnia 18-10-2017

Nazwa zamawiającego

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
2. Do oferty należy dołączyć:
a) dokument rejestrowy oferenta, 
b) upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy),
c) referencje,
d) harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub języku angielskim. 
4. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez Oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Dopuszcza się podpisanie oferty przez osobę upoważnioną przez właściwą osobę do wystawiania wiążących ofert.
5. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@klasterodpadowy.com (skan podpisanej oferty wraz z załącznikami) lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Centrum Kooperacji Recyklingu – non for profit Sp. z o.o., ul. Bartosza Głowackiego 4a lok.15, 25-368 Kielce. 
6. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany adres mailowy lub do siedziby Zamawiającego. 
7. Treść oferty musi odpowiadać niniejszemu zapytaniu ofertowemu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
8. W postępowaniu ofertowym mogą brać udział jedynie podmioty działające w zakresie objętym zamówieniem (posiadające odpowiedni kod PKD).
9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
10. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@klasterodpadowy.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Laskowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 536 921 060

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w misjach gospodarczych, polegająca m.in. na: 
- organizacji spotkań gospodarczych, 
- zapewnieniu noclegu dla uczestników spotkań, 
- organizacji przejazdów, 
- zagwarantowaniu ubezpieczenia, 
- organizacji i rozliczeniu podróży służbowych, 
- zapewnieniu tłumacza podczas spotkań gospodarczych. 

Rynki docelowe dla misji gospodarczych: Ukraina, Macedonia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: piaseczyński Miejscowość: Piaseczno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest organizacja udziału Zamawiającego w misjach gospodarczych w ramach realizacji projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” w ramach Działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu na misje gospodarcze dla jednego z członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu: 
1) 3 wyjazdy na Ukrainę (po jednym wyjeździe w miesiącach październik - grudzień 2017 r., czas trwania wyjazdu: 3 dni każdy)
2) 1 wyjazd do Macedonii (termin: listopad 2017 r., czas trwania wyjazdu: 7 dni)

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Organizację wskazanych przez zamawiającego spotkań gospodarczych - co najmniej 2 spotkań podczas pojedynczego wyjazdu. Spotkania z przedstawicielami branży recyklingowej i zbrojeniowej. Szczebel top management, rządowy. 
2. Zapewnienie noclegów w pokojach jednoosobowych dla 2 osobowej delegacji w centrum miasta, w którym planowana jest organizacja misji gospodarczej, w którym odbywać się będą poszczególne spotkania w ramach misji gospodarczej.
3. Zapewnienie kosztów przejazdu i ubezpieczenia z siedziby (Piaseczno) do miejsca realizacji misji. 
4. Organizacja i rozliczenie podróży służbowej 2 osób uczestniczących w realizacji misji ze strony zamawiającego, w okresie jak wyżej, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. 
Przebieg podróży (rodzaj (R) i klasa (K) środka transportu, R: np. samolot /bus , K: np. ekonomiczna /business, wynajem samochodu z kierowcą/bez itp. ) tj.:
Z siedziby w Piasecznie do Macedonii (Skopje) – R: samochód firmowy K: nie dotyczy
Z siedziby w Piasecznie na Ukrainę (Sumy, Równe, Kijów) – R: samolot, bus, taksówka K: business 
5. Zapewnienie tłumacza w trakcie misji gospodarczej. Usługa tłumaczenia ustnego towarzyszącego (tzw. „zdanie po zdaniu”) podczas rozmów biznesowych oraz lunchu/kolacji z potencjalnymi kontrahentami przez okres trwania misji gospodarczej.
6. Organizacja wizy - w zależności od kraju misji gospodarczej (jeśli zachodzi taka potrzeba).

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 31.12.2018 r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Oferenta.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać Oferenci, którzy nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości. 
Ocena spełniania warunku: na podstawie stosownego oświadczenia stanowiącego integralną część formularza ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usług, a każda z nich polegała na zorganizowaniu misji gospodarczej w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
Ocena spełnienia w/w warunku przeprowadzona zostanie na podstawie referencji przedstawionych przez Wykonawcę (Oferenta).

Warunki zmiany umowy

Przewiduje się możliwość zmiany warunków umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. zmiana terminu spotkania gospodarczego przez podmiot zagraniczny).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert - Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim Oferentom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dostawca zobowiązany jest przedstawić ofertę, przygotowaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, zawierającą m.in. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z załącznikami:
• dokumentem rejestrowym Wykonawcy i pełnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy)
• referencjami potwierdzającymi posiadane doświadczenie,
• harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryteria dopuszczające:
- oferta została złożona w terminie,
- oferta odpowiada na 100% przedmiotu zamówienia,
- oferta została przygotowana zgodnie z określonymi wymogami,
- zakres funkcjonalności oferowanego produktu jest zgodny z określonymi wymogami.

2. Kryterium oceny ofert
Cena (C) - 60%
Doświadczenie (D) – 25%
Czas realizacji zamówienia (T) – 15% 

3. Sposób dokonywania oceny:
Kryterium cena będzie wyliczane wg wzoru:
C = (Cmin / CR) x 60 [pkt]
C – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cmin – cena netto najtańszej oferty
CR – cena netto rozpatrywanej oferty

Kryterium doświadczenie będzie wyliczane wg wzoru:
D = DR x 25 [pkt]
D – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
DR – ocena doświadczenia wskazanego w rozpatrywanej ofercie , gdzie
1 – oferent zrealizował >10 analogicznych zamówień 
0,7 – oferent zrealizował 7-10 analogicznych zamówień
0,4 – oferent zrealizował 3-6 analogicznych zamówień
0,0 – oferent zrealizował < 3 analogiczne zamówienia
kryterium weryfikowane będzie na podstawie przesłanych referencji

Kryterium czas realizacji zamówienia będzie wyliczane wg wzoru:
T = (Tmin / TR) x 15 [pkt]
T – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
Tmin – najkrótszy czas realizacji zamówienia [dni kalendarzowe]
TR – czas realizacji zamówienia wskazany w rozpatrywanej ofercie [dni kalendarzowe]

Ocena końcowa (OK) zostanie dokonana poprzez zsumowanie dla każdego z oferentów liczby punktów uzyskanych w każdym z kryteriów wg wzoru:
OK = C + D + T
Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, wyliczonych wg powyższego wzoru, zostanie uznana jako najbardziej korzystna. 
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.

NIP 9462616585

Tytuł projektu

Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów.

Numer projektu

POIR.02.03.03-26-0001/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” realizowany w ramach Działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku postępowania ofertowego wyłoniono oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę - uzyskał najwyższą ilość punktów (92,5 pkt.) za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

Nazwa wykonawcy: WRD Sp. z o.o. działająca pod marką własną MERITT GROUP
Adres: ul. ALEJA SOLIDARNOŚCI 115/2, 00-140 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 18.10.2017 r.
Cena oferty: 
38 800,00 PLN brutto 
31 544,72 PLN netto

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kompleksowa organizacja zagranicznych misji gospodarczych dla członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu 2

Data publikacji: 11.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert - do dnia 18-10-2017

Nazwa zamawiającego

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
2. Do oferty należy dołączyć:
a) dokument rejestrowy oferenta, 
b) upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy),
c) referencje,
d) harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub języku angielskim. 
4. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez Oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Dopuszcza się podpisanie oferty przez osobę upoważnioną przez właściwą osobę do wystawiania wiążących ofert.
5. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@klasterodpadowy.com (skan podpisanej oferty wraz z załącznikami) lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Centrum Kooperacji Recyklingu – non for profit Sp. z o.o., ul. Bartosza Głowackiego 4a lok.15, 25-368 Kielce. 
6. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany adres mailowy lub do siedziby Zamawiającego. 
7. Treść oferty musi odpowiadać niniejszemu zapytaniu ofertowemu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
8. W postępowaniu ofertowym mogą brać udział jedynie podmioty działające w zakresie objętym zamówieniem.
9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
10. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@klasterodpadowy.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Laskowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 536 921 060

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w misjach gospodarczych, polegająca m.in. na: 
- organizacji spotkań gospodarczych, 
- zapewnieniu noclegu dla uczestników spotkań, 
- organizacji przejazdów, 
- zagwarantowaniu ubezpieczenia, 
- organizacji i rozliczeniu podróży służbowych, 
- zapewnieniu tłumacza podczas spotkań gospodarczych. 
Rynki docelowe dla misji gospodarczych: Białoruś, Serbia, Macedonia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: piaseczyński Miejscowość: Piaseczno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest organizacja udziału Zamawiającego w misjach gospodarczych w ramach realizacji projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” w ramach Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu na misje gospodarcze dla jednego z członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu: 
1) 5 wyjazdów na Białoruś (termin: październik – grudzień 2017 r., czas trwania: 2 dni każdy)
2) 4 wyjazdy do Serbii (termin: październik – grudzień 2017 r., czas trwania: 3 dni każdy)
3) 3 wyjazdy do Macedonii (termin: październik – grudzień 2017 r., czas trwania: 7 dni każdy).

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Organizację wskazanych przez zamawiającego spotkań gospodarczych - co najmniej 2 spotkań podczas pojedynczego wyjazdu. Spotkania z przedstawicielami branży recyklingowej i zbrojeniowej. Szczebel top management, rządowy. 
2. Zapewnienie noclegów w pokojach jednoosobowych dla 2 osobowej delegacji w centrum miasta, w którym planowana jest organizacja misji gospodarczej, w którym odbywać się będą poszczególne spotkania w ramach misji gospodarczej.
3. Zapewnienie kosztów przejazdu i ubezpieczenia z siedziby (Piaseczno) do miejsca realizacji misji. 
4. Organizacja i rozliczenie podróży służbowej 2 osób uczestniczących w realizacji misji ze strony zamawiającego, w okresie jak wyżej, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. 
Przebieg podróży (rodzaj (R) i klasa (K) środka transportu, R: np. samolot / samochód , K: np. ekonomiczna /business, wynajem samochodu z kierowcą/bez itp. ) tj.:
Piaseczno (siedziba firmy) >> Mińsk, Białoruś – R: samolot, taksówka K: business 
Piaseczno (siedziba firmy) >> Belgrad, Serbia – R: samochód firmowy K: nie dotyczy
Piaseczno (siedziba firmy) >> Skopje, Macedonia – R: samochód firmowy K: nie dotyczy
5. Zapewnienie tłumacza w trakcie misji gospodarczej. Usługa tłumaczenia ustnego towarzyszącego (tzw. „zdanie po zdaniu”) podczas rozmów biznesowych oraz lunchu/kolacji z potencjalnymi kontrahentami przez okres trwania misji gospodarczej.
6. Organizacja wizy - w zależności od kraju misji gospodarczej (jeśli zachodzi taka potrzeba).

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 31.12.2018 r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Oferenta.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać Oferenci, którzy nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości. 
Ocena spełniania warunku: na podstawie stosownego oświadczenia stanowiącego integralną część formularza ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usług, a każda z nich polegała na zorganizowaniu misji gospodarczej w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
Ocena spełnienia w/w warunku przeprowadzona zostanie na podstawie referencji przedstawionych przez Wykonawcę (Oferenta).

Warunki zmiany umowy

Przewiduje się możliwość zmiany warunków umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. zmiana terminu spotkania gospodarczego przez podmiot zagraniczny).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert - Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim Oferentom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dostawca zobowiązany jest przedstawić, ofertę przygotowaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, zawierającą m.in. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z załącznikami:
• dokumentem rejestrowym Wykonawcy i pełnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy)
• referencjami potwierdzającymi posiadane doświadczenie,
• harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryteria dopuszczające:
- oferta została złożona w terminie,
- oferta odpowiada na 100% przedmiotu zamówienia,
- oferta została przygotowana zgodnie z określonymi wymogami,
- zakres funkcjonalności oferowanego produktu jest zgodny z określonymi wymogami.
2. Kryterium oceny ofert
Cena (C) - 60%
Doświadczenie (D) – 25%
Czas realizacji zamówienia (T) – 15% 
3. Sposób dokonywania oceny:
Kryterium cena będzie wyliczane wg wzoru:
C = (Cmin / CR) x 60 [pkt]
C – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cmin – cena netto najtańszej oferty
CR – cena netto rozpatrywanej oferty

Kryterium doświadczenie będzie wyliczane wg wzoru:
D = DR x 25 [pkt]
D – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
DR – ocena doświadczenia wskazanego w rozpatrywanej ofercie , gdzie
1 – oferent zrealizował >10 analogicznych zamówień 
0,7 – oferent zrealizował 7-10 analogicznych zamówień
0,4 – oferent zrealizował 3-6 analogicznych zamówień
0,0 – oferent zrealizował < 3 analogiczne zamówienia
kryterium weryfikowane będzie na podstawie przesłanych referencji

Kryterium czas realizacji zamówienia będzie wyliczane wg wzoru:
T = (Tmin / TR) x 15 [pkt]
T – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
Tmin – najkrótszy czas realizacji zamówienia [dni kalendarzowe]
TR – czas realizacji zamówienia wskazany w rozpatrywanej ofercie [dni kalendarzowe]

Ocena końcowa (OK) zostanie dokonana poprzez zsumowanie dla każdego z oferentów liczby punktów uzyskanych w każdym z kryteriów wg wzoru:
OK = C + D + T
Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, wyliczonych wg powyższego wzoru, zostanie uznana jako najbardziej korzystna. 
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.

NIP 9462616585

Tytuł projektu

Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów.

Numer projektu

POIR.02.03.03-26-0001/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” realizowany w ramach działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku postępowania ofertowego wyłoniono oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę - uzyskał najwyższą ilość punktów (92,5 pkt.) za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

Nazwa wykonawcy: WRD Sp. z o.o. działająca pod marką własną MERITT GROUP
Adres: ul. ALEJA SOLIDARNOŚCI 115/2, 00-140 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 18.10.2017 r.
Cena oferty: 108 000,00 PLN brutto , 87 804,88 PLN netto

Informacje o ogłoszeniu

Zapytanie ofertowe 04/10/2017 Organizacja udziału w Międzynarodowej Konferencji Popioły z Energetyki.

Termin składania ofert - do dnia 24-10-2017

Nazwa zamawiającego

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
2. Do oferty należy dołączyć:
a) dokument rejestrowy oferenta, 
b) upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy),
c) referencje,
d) harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub języku angielskim. 
4. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez Oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Dopuszcza się podpisanie oferty przez osobę upoważnioną przez właściwą osobę do wystawiania wiążących ofert.
5. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@klasterodpadowy.com (skan podpisanej oferty wraz z załącznikami) lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Centrum Kooperacji Recyklingu – non for profit Sp. z o.o., ul. Bartosza Głowackiego 4a lok.15, 25-368 Kielce. 
6. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany adres mailowy lub do siedziby Zamawiającego. 
7. Treść oferty musi odpowiadać niniejszemu zapytaniu ofertowemu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
8. W postępowaniu ofertowym mogą brać udział jedynie podmioty działające w zakresie objętym zamówieniem.
9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
10. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@klasterodpadowy.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Laskowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 536 921 060

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w XXIV Międzynarodowej Konferencji Popioły z Energetyki organizowanej w Sopocie, w dniach 25 – 27 października 207 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: słupski Miejscowość: Ustka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest organizacja udziału Zamawiającego w Międzynarodowej Konferencji Popioły z Energetyki w dniach 25 – 27 października 2017 r. w ramach realizacji projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” w ramach Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja uczestnictwa w konferencji dla delegacji dwóch członków Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu:
1. Firma A – 3 osoby, siedziba firmy Kraków (woj. małopolskie)
2. Firma B – 3 osoby, siedziba firmy Zawada (woj. świętokrzyskie)

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Zapewnienie uczestnictwa w konferencji (dokonanie i opłacenie zgłoszenia, dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności)
2. Zapewnienie noclegów w jedno-, dwuosobowych pokojach dla dwóch 3 osobowych delegacji w centrum miasta.
3. Zapewnienie kosztów przejazdu i ubezpieczenia z siedziby firmy A i firmy B do Sopotu – miejsca organizacji konferencji.

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 27.10.2017 r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości. Ocena spełniania warunku: na podstawie stosownego oświadczenia stanowiącego integralną część formularza ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Oferenta/Wykonawcę doświadczenia zgodnego z przedmiotem zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, łącznie: 
1. zrealizowanie co najmniej 1 projektu/usługi polegającej na organizacji wydarzeń (np. konferencji, targów) połączonych z promocją produktu lub usługi; 
Niniejsze weryfikowane jest na podstawie dokumentów jednoznacznie potwierdzających spełnianie wszystkich warunków dotyczących wymaganego doświadczenia (wymagane są referencje wystawione przez odbiorcę usług lub umowy wraz z potwierdzeniem prawidłowego wykonania usługi).
W celu spełnienia w/w warunków Wykonawca do oferty przedstawi referencje.

Potencjał techniczny

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie potencjału technicznego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia. Niniejsze weryfikowane jest na podstawie Oświadczenia Oferenta – zgodnego z wzorem załączonym do Zapytania ofertowego (Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia. Niniejsze weryfikowane jest na podstawie Oświadczenia Oferenta – zgodnego z wzorem załączonym do Zapytania ofertowego (Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).

Warunki zmiany umowy

Przewiduje się możliwość zmian warunków umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dostawca zobowiązany jest przedstawić: 
- ofertę przygotowaną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, zawierającą m.in. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z załącznikami:
• dokumentem rejestrowym Dostawcy i pełnomocnictwem do reprezentowania Dostawcy (jeśli dotyczy)
• referencjami potwierdzającymi posiadane doświadczenie,
• harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryteria dopuszczające:
- oferta została złożona w terminie,
- oferta odpowiada na 100% przedmiotu zamówienia,
- oferta została przygotowana zgodnie z określonymi wymogami,
- zakres funkcjonalności oferowanego produktu jest zgodny z określonymi wymogami.
2. Kryterium oceny ofert
Cena (C) - 75%
Doświadczenie (D) – 25%
3. Sposób dokonywania oceny:
Kryterium cena będzie wyliczane wg wzoru:
C = (Cmin / CR) x 75 [pkt]
C – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cmin – cena netto najtańszej oferty
CR – cena netto rozpatrywanej oferty

Kryterium doświadczenie będzie wyliczane wg wzoru:
D = DR x 25 [pkt]
D – ilość punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
DR – ocena doświadczenia wskazanego w rozpatrywanej ofercie , gdzie
1 – oferent zrealizował >10 analogicznych zamówień 
0,7 – oferent zrealizował 7-10 analogicznych zamówień
0,4 – oferent zrealizował 3-6 analogicznych zamówień
0,0 – oferent zrealizował < 3 analogiczne zamówienia
kryterium weryfikowane będzie na podstawie przesłanych referencji

Ocena końcowa (OK) zostanie dokonana poprzez zsumowanie dla każdego z oferentów liczby punktów uzyskanych w każdym z kryteriów wg wzoru:
OK = C + D
Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, wyliczonych wg powyższego wzoru, zostanie uznana jako najbardziej korzystna. 
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.

Numer telefonu

+48 533-649-605

NIP 9462616585

Tytuł projektu

Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów.

Numer projektu

POIR.02.03.03-26-0001/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” realizowany w ramach działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert - do dnia 30-09-2017

Nazwa zamawiającego

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
2. Do oferty należy dołączyć:
a) Dokument rejestrowy oferenta, 
b) Upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy),
c) Referencje,
d) Koncepcja wizualna, merytoryczna, promocyjna i artystyczna stoiska,
e) Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim. 
4. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. 
5. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@klasterodpadowy.com lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Centrum Kooperacji Recyklingu – non for profit Sp. z o.o., ul. Bartosza Głowackiego 4a lok.15, 25-368 Kielce. 
6. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w punkcie 6 adres mailowy. 
7. Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie. 
8. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
9. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@klasterodpadowy.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Okońska-Kubica

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

533649605

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału Zamawiającego w targach Pol-Eco System Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniach 17-19.10.2017 r. oraz udziału w wydarzeniu towarzyszącym pn. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON organizowanym w dniach 16 – 17 października 2017 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 
Organizacja udziału Zamawiającego w ww. targach będzie polegała m.in. na:
• organizacji stoiska wystawienniczego wraz z pełnym wyposażeniem, promocją, logistyką i cateringiem na targach Pol-Eco System Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniach 17-19.10.2017 r., 
• zakwaterowaniu osób biorących udział w targach, transporcie eksponatów wraz z ubezpieczeniem, opracowaniu i realizacji niezbędnych materiałów promocyjnych, zakupu reklamy promującej ofertę zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest organizacja udziału Zamawiającego w targach Pol-Eco System Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniach 17-19.10.2017 r. oraz udziału w wydarzeniu towarzyszącym pn. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON organizowanym w dniach 16 – 17 października 2017 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich w ramach realizacji projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” w ramach działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

1. Organizacja indywidualnego stoiska targowego na targach Pol-Eco System Międzynarodowe Targ Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniach 17-19.102017 r. , zgodnie z poniższym zakresem:
• Wynajem 350 m2 powierzchni wystawienniczej w centralnej strefie pawilonu 5, przy głównej alejce pawilonu 5 lub równoważnie. 
• Opracowanie 3 projektów zabudowy i aranżacji stoiska spójnej koncepcyjnie i pasującej do specyfiki produktowej zamawiającego i przedstawienie ich zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy z zamawiającym. Projekty zabudowy powinny być zgodne lub równoważne do opisu projektu zabudowy i aranżacji stoiska stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.
• Wykonanie projektu stoiska zgodnie z otrzymanymi od zamawiającego założeniami.
• Wykonanie zabudowy i wyposażenie stoiska zgodnie z projektem i oczekiwaniami zamawiającego, transport, montaż i demontaż.
• Obsługę stoiska przez 4 hostessy ze znajomością języków obcych ( angielski, niemiecki, rosyjski) na poziomie min. B2.
• Obsługę techniczna stoiska (w tym podłączenie prądu, sprzątanie, magazynowanie pustych opakowań podczas trwania targów).
• Zapewnienie organizacji doboru, transportu i spedycji eksponatów (wraz z ubezpieczeniem eksponatów do kwoty 3 mln zł). 
• Obsługę cateringową stoiska na 200 osób każdego dnia targowego. 

2. Organizacja w dniu 18.10.2017 bankietu w godz. 17.00-20.00 dla 200 zaproszonych gości stoiska (zapewnienie na bieżąco wg potrzeb: świeżo parzona kawa i herbata z dodatkami (cukier, mleko, śmietanka, świeża cytryna), woda mineralna gazowana i niegazowana (małe szklane butelki), trzy rodzaje soków owocowych, przekąski słone i słodkie, co najmniej trzy rodzaje ciast do wyboru, odpowiednia ilość półmisków kanapek dekoracyjnych i tartinek, kompozycja z owoców bez ograniczeń; 
3. Zapewnienie noclegu dla 3 osób ekipy montażowej Zamawiającego (3 noce, dwie przed targami i jedna po targach na terenie Poznania).
4. Zapewnienie noclegu dla 40 osób w dniach od 16-19 października 2017 r., w centrum Poznania (w odległości nie większej niż 3 km).
5. Zapewnienie kosztów przejazdu z siedziby zamawiającego do miejsca, w którym odbywać się będzie wydarzenie targowe Pol-Eco System Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska oraz konferencja ENVICON (organizacja i rozliczenie podróży służbowej osób uczestniczących w tych wydarzeniach ze strony zamawiającego, w okresie od 15 do 20 października 2017 r., według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży krajowych). 
6. Zapewnienie wstępu na teren targów, zakup kart wjazdowych na teren targów dla 40 osób.
7. Zgłoszenie udziału członka klastra do dwóch niezależnych konkursów – konkursy branżowe (mogą być targowe). 
8. Zakup zaproszeń/wejściówek na Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment w dniu 16 - 17 października 2017 r., dla 20 osób 
9. Zakup zaproszeń i organizacja wspólnego stolika dla 40 osób na kolację branżową podczas targów w dniu 18.10.2017.
10. Realizacja działań promocyjnych zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 19.10.2017 r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez dostawcę.

Załączniki do Pobrania

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać oferenci, którzy nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości. Ocena spełniania warunku: na podstawie stosownego oświadczenia stanowiącego integralną część formularza ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 usługi, a każda z nich polegała na zorganizowaniu misji gospodarczej polegającej na kompleksowej organizacji udziału klienta w targach w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym. W celu spełnienia w/w warunków Wykonawca do oferty przedstawi referencje.

Warunki zmiany umowy

Przewiduje się możliwość zmian warunków umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dostawca zobowiązany jest przedstawić: 
- ofertę przygotowaną zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, zawierającą m.in. oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z załącznikami:
• dokumentem rejestrowym Dostawcy i pełnomocnictwem do reprezentowania Dostawcy (jeśli dotyczy)
• referencjami potwierdzającymi posiadane doświadczenie,
• koncepcję wizualną, merytoryczną, promocyjną i artystyczną stoiska i ekspozycji dodatkowych,
• harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny: 
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z określonymi wymogami; 
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z określonymi wymogami 
2. Kryterium oceny ofert: 
• Cena (C) - 50% 
• Doświadczenie (D) - 20%
• Koncepcja wizualna, merytoryczna, promocyjna i artystyczna stoiska (W) - 15%
• Spójność i przejrzystość harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia (H) – 15%
3. Sposób dokonywania oceny: 
• Kryterium cena będzie wyliczane wg wzoru: 
C= ( Cmin / CR ) x 50 [pkt] 
C - ilość punktów dla kryterium cena,
Cmin - najniższa oferowana cena netto oferty spośród ocenianych ofert, 
CR - cena netto oferty rozpatrywanej
• Kryterium doświadczenie będzie wyliczane wg wzoru:
D= ( DR / Dmax ) x 20 [pkt]
D - ilość punktów dla kryterium doświadczenie
DR - ilość referencji przedstawionych w rozpatrywanej ofercie
Dmax - najwyższa ilość referencji spośród rozpatrywanych ofert
• Kryterium koncepcja wizualna, merytoryczna, promocyjna i artystyczna stoiska będzie rozpatrywane w następujący sposób:
a) Oceny jakości dokonają członkowie komisji przetargowej (5 osób) z wyłączeniem sekretarza. 
b) Każdy z członków Komisji (z wyłączeniem Sekretarza) może przyznać od 0 (minimum) do 3 punktów (maksimum) w ramach tego kryterium. 
3 pkt - oferta spełnia kryterium w sposób optymalny
2 pkt - oferta spełnia kryterium w sposób dobry
1 pkt - oferta spełnia kryterium w sposób dostateczny
0 pkt. - oferta nie spełnia kryterium
Punkty przyznane przez każdego z członków komisji mają taką samą wagę i wartość.
c) Następnie Zamawiający obliczy sumę punktów uzyskaną przez każdego z Oferentów za kryterium. Liczba punktów uzyskana przez każdego z Oferentów, przyznana przez każdego z członków komisji dokonujących oceny, zostanie zsumowana, stanowiąc w ten sposób końcowy wynik oceny oferty w przedmiotowym kryterium.
• Kryterium spójność i przejrzystość harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia będzie rozpatrywane w następujący sposób:
a) Oceny jakości dokonają członkowie komisji przetargowej (5 osób) z wyłączeniem sekretarza. 
b) Każdy z członków Komisji (z wyłączeniem Sekretarza) może przyznać od 0 (minimum) do 3 punktów (maksimum) w ramach tego kryterium. 
3 pkt - oferta spełnia kryterium w sposób optymalny
2 pkt - oferta spełnia kryterium w sposób dobry
1 pkt - oferta spełnia kryterium w sposób dostateczny
0 pkt. - oferta nie spełnia kryterium
Punkty przyznane przez każdego z członków komisji mają taką samą wagę i wartość.
c) Następnie Zamawiający obliczy sumę punktów uzyskaną przez każdego z Oferentów za kryterium. Liczba punktów uzyskana przez każdego z Oferentów, przyznana przez każdego z członków komisji dokonujących oceny, zostanie zsumowana, stanowiąc w ten sposób końcowy wynik oceny oferty w przedmiotowym kryterium.

Ocena końcowa zostanie dokonana poprzez zsumowanie dla każdego z oferentów liczby punktów uzyskanych w każdym z kryteriów wg. wzoru:
K = C+D+W+H
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg wzoru powyżej zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.

Numer telefonu

+48 533-649-605

Fax

brak

NIP

9462616585

Tytuł projektu

Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów.

Numer projektu

POIR.02.03.03-26-0001/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” realizowany w ramach działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa wykonawcy: Abrys Sp. z o.o.
Adres: ul. Daleka 33, 60-124 Poznań
Data wpłynięcia oferty: 29.09.2017 r.
Cena oferty: 650 000,00 PLN netto

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe nr 1/08/2017

Dotyczy projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń o charakterze pro-eksportowym, mających na celu przygotowanie przedstawicieli Zamawiającego do współpracy zagranicznej, a także do rozwoju strategii ekspansji na rynki zagraniczne.

Link do zapytania ofertowego https://drive.google.com/open?id=0B5AoRSi4kGIeV0FaSEplQW5OT3M

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„WORLD ORGANIZATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, ul. Stefana Żeromskiego 64, 01-846 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 9.08.2017, cena: 198000 PLN brutto

 

 

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe nr 2/08/2017

Dotyczy projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów”

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu na misję gospodarczą do Ałmaty w Kazachstanie w dniach 14 - 17 sierpnia 2017 r

Link do zapytania ofertowego https://drive.google.com/open?id=0B5AoRSi4kGIeN0UxbUFhbFFIaTA

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WRD sp. z o.o. działająca pod marką własną Meritt Group, Aleja Solidarności 115 lok 2, 00-140 Warszawa, data wpłynięcia oferty: 10.08.2017r., cena: 20000 PLN netto

Zapytanie ofertowe nr 3/08/2017

Dotyczy projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów”

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu na misję gospodarczą do Chin w dniach 15 - 20 sierpnia 2017 r. w następujących miastach Guangzhou, Shenzen, Xiamen, Nanning

Link do zapytania ofertowego https://drive.google.com/open?id=0B5AoRSi4kGIeTThyY2pvMXN3UU0

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Amber Anna Kaczmarek, ul. Polanka 7h/13, 61-131 Poznań, data wpłynięcia oferty: 12.08.2017, cena: 56500 PLN netto


 

Zapytanie ofertowe nr 4/08/2017

Dotyczy projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów”

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu na misję gospodarczą do Ukrainy w następujących miastach: Sumy, Kijów, Równe w dniach 27 - 30 sierpnia 2017 r.  

Link do zapytania ofertowego https://drive.google.com/open?id=0B5AoRSi4kGIeZXZqTkc5ay1pbE0

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

 

Zapytanie ofertowe 001/12/2017 organizacja udziału w Kongresie - 17th IERC 2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert - do dnia 11-12-2017

Nazwa zamawiającego

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SP. Z O.O

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Do oferty należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim. 

4. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. 

5. Oferty należy złożyć do dnia 11.12.2017 r.

6. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@klasterodpadowy.com lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście  (adres: Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit Sp. z o.o., ul. Racjonalizacji 6/8 bud B lok 9, 02-673 Warszawa). 

7. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w pkt. 6 adres mailowy. 

8. Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie. 

9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

10. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@klasterodpadowy.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marta Laskowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 536 921 060

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału przedstawicieli podmiotów Zamawiającego w 17TH INTERNATIONAL ELECTRONICS RECYCLING CONGRESS IERC 2018, Styczeń 17 – 19, 2018, Salzburg, Austria

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Austria Miejscowość: Salzburg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest organizacja udziału Zamawiającego w w 17TH INTERNATIONAL ELECTRONICS RECYCLING CONGRESS IERC w dniach 17-19 stycznia 2018 r., w ramach realizacji projektu pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” w ramach Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Usługa obejmuje organizację logistyczną i na zapewnienie udziału przedstawicieli podmiotów Zamawiającego w 17TH INTERNATIONAL ELECTRONICS RECYCLING CONGRESS IERC 2018, Styczeń 17 – 19, 2018, Salzburg, Austria jak również kwestie związane z organizacją miejsca wystawowego w trakcie w/w wydarzenia , w tym przede wszystkim:
1. Wynajęcie powierzchni wystawienniczej wielkości 4m2 
2. Wyposażenie powierzchni zamawiającego w standardzie wyposażenia: lada wystawiennicza, 1 stojak na foldery, 2 krzesła typu barowego, umieszczenie logo zamawiającego na elementach konstrukcyjnych powierzchni wystawienniczej
3. Transport osób poprzez zakup 7 biletów lotniczych na trasach:
a) 1 bilet na trasie Poznań-Salzburg wylot 15.01.2018, powrót 19.01.2018 na trasie Salzburg - Poznań
b) 2 bilety na trasie Poznań - Salzburg wylot 16.01.2018 r., powrót 19.01.2018 na trasie Salzburg -Poznań oraz 
c) 4 bilety na trasie Warszawa– Salzburg wylot 16.01.2018 r., powrót 19.01.2018 na trasie Salzburg - Warszawa
Lot bezpośredni oraz usługa transportu osób poprzez wynajem samochodu na trasie Salzburg lotnisko - hotel i z powrotem.
4. Zakup noclegów dla 7 osób, pokoje jednoosobowe, w hotelu o standardzie min. 
4-gwiazdkowym, odległość od miejsca kongresu max 0,3 km, w terminie:
a) 1 pokój jednoosobowy w terminie 15-19.01.2018 (4 doby)
b) 6 pokojów jednoosobowych 16-19.11.2018 (3 doby), 
5. Wyżywienie – śniadania w hotelu
6. Organizacja doboru, transportu i spedycji materiałów i eksponatów zamawiającego (wraz z ubezpieczeniem)
7. Opracowanie i druk materiałów promocyjnych w tym 300 szt. folderów reklamowych zamawiającego oraz dwóch roll-up’ów reklamowych zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez zamawiającego oraz koszty związane z tłumaczeniem treści ww. materiałów.
8. Działania promocyjne podczas uczestnictwa w kongresie, min. wpis do katalogu, opłaty rejestracyjne, reklama w mediach kongresowych
9. Ubezpieczenia osób uczestniczących
10. Organizacja wstępu na teren kongresu, poniesienie opłat związanych z udziałem w kongresie dla siedmiu osób 


Strona www imprezy : http://www.icm.ch/ierc-2018

W ramach usługi Wykonawca ponosi i rozlicza wszystkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w ww. kongresie, zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym, oficjalnym regulaminem i programem uczestnictwa w kongresie.
Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym będzie dotyczyło usługi kompleksowej organizacji udziału w ww. kongresie
Kompleksowość rozumiana jest jako zabezpieczenie przez Wykonawcę wszystkich aspektów związanych z udziałem Zamawiającego w ww. imprezie. W związku z czym obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie wszystkich pojawiających się w tego typu zamówieniach kosztów możliwych do przewidzenia przez podmioty gospodarczo zajmujące się organizacją usług o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty o charakterze dodatkowych opłat, itp., np. za wywóz śmieci, korzystanie z prądu, wody, itp.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55100000-1 usługi hotelarskie
55110000-4 hotelarskie usługi noclegowe
55320000-9 usługi podawania posiłków
39294100-0 artykuły informacyjne i promocyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane do dnia 19.01.2018 r. zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
a) posiadają status podmiotu czynnie prowadzącego działalność gospodarczą, tj. posiadają wpis do ewidencji CEIDG/KRS;
b) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która uniemożliwiałaby prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia;
c) nie podlegają wykluczeniu w związku z kapitałowym lub osobowym powiązaniem z Zamawiającym;
2. dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia; 
3. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wypełni formularz ofertowy i załączy do oferty wraz z wyciągiem z ewidencji CEIDG/KRS; podpisane oświadczenia (stanowiące załącznik 2 do zapytania ofertowego).

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji analogicznych zamówień, co potwierdza złożeniem stosownymch oświadczeń.

Dodatkowe warunki

Oferta musi zachować ważność do: 15 grudnia 2017 r.

Warunki zmiany umowy

1. Przewiduje się możliwość zmian warunków umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Przewiduje się możliwość zmiany umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. zmiana terminu targów przez organizatora).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zapytanie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dostawca zobowiązany jest przedstawić: 
• ofertę przygotowaną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
• podpisany załącznik nr 2 - zbiór oświadczeń,
• dokument rejestrowy Wykonawcy i pełnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy),
• harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące elementy: cena usługi brutto oraz termin płatności.
Zastosowanie wagi dla kryteriów:
A. Kryterium 1 – cena usługi brutto – waga 80%
B. Kryterium 2 – termin płatności – waga 20%

Zastosowane kryteria do oceny punktowej ofert:
A. 
Kryterium 1 – cena usługi brutto (max 80 pkt.)
Liczba punktów dla badanej oferty C zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C=((Cena brutto oferty najtańszej)/(Cena brutto oferty badanej))x 80 pkt 

Kryterium 2 – warunki płatności (max 20 pkt.)
P = PR x 20 pkt.

PR – ocena warunków płatności wskazanych w rozpatrywanej ofercie , gdzie
1,0 – płatność min 50% z odroczonym terminem płatności 21 dni licząc od daty oddania stoiska do użytku 
0,5 – płatność min 50% z odroczonym terminem płatności 14 dni licząc od daty oddania stoiska do użytku
0,0 – płatność 100% przed imprezą targową

Ocena końcowa zostanie dokonana poprzez zsumowanie dla każdego z oferentów liczby punktów uzyskanych w każdym z kryteriów wg wzoru:
K = C + P
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg wzoru powyżej zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.

Numer telefonu

+48 533-649-605

NIP

9462616585

Tytuł projektu

Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów.

Numer projektu

POIR.02.03.03-26-0001/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” realizowany w ramach Działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. 
SUN & MORE Sp. z o.o., 
adres: ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin, 
termin wpływu: 7 grudnia 2017 r.
oferta niekompletna – brak dalszej oceny 
2.
CRISTAL TRAVELNET Sp. z o.o., 
adres: ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk, 
termin wpływu: 11 grudnia 2017 r.
oferta niekompletna – brak dalszej oceny
3. 
FUNDACJA ZARAZ WRACAM, 
adres: Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl, 
termin wpływu: 11 grudnia 2017 r.
oferta kompletna
cena: 135 300,00 PLN brutto

W wyniku przeprowadzenia oceny otrzymanych ofert, stanowiących odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 001/12/2017, oferta przedstawiona przez FUNDACJA ZARAZ WRACAM uzyskała najwyższą ilość punktów, a tym samym została uznana jako najkorzystniejsza.

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe nr 05/08/2017

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań i opracowanie analiz wybranych rynków zagranicznych w następującym zakresie:

  1. Analizy podstawowe
  2. Analizy pogłębione
  3. Opracowania ogólnych zasad budowania strategii wejścia na wybrane rynki UE
  4. Podatków i zagadnień prawnych oraz organizacyjnych na wybranych rynkach
  5. Inne propozycje możliwości przeprowadzenia wspólnych projektów na wybranych rynkach w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu lub wybranymi kontrahentami zagranicznymi, z których jeden może dotyczyć obszaru geograficznego Ameryki Południowej lub Australii.

Zadania mogą dotyczyć następujących rynków:

a)     Azja

b)    Ameryka Północna

c)     Ameryka Południowa

d)    Australia

e)     Europa Środkowowschodnia

f)     Turcja i Bliski Wschód

g)    Bałkany

h)    Europa Zachodnia

i)      Europa Północna

 

LINK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO https://drive.google.com/open?id=0B5AoRSi4kGIeeHBmU2Y1LXR2a28

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WRD sp. z o. działająca pod marką własną Meritt Group, Al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, 
Data wpłynięcia 29.08.2017, cena 472000 PLN netto