Koordynator klastra


   CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU
   – not for profit system sp. z o.o.

   ul. Wojciecha Bartosa Głowackiego 4A/15
   25-368 Kielce

tel kom .: + 48 533 649 605
   e-mail: biuro@klasterodpadowy.com


 

Biuro w Kielcach:

 Ul. Sienkiewicza 69/3, 25-002 KIELCE

tel kom .: +48 536 921 091


 

 Biuro w Warszawie:

 ul. Racjonalizacji 6/8 Bud B lok 9, 02-673 Warszawa  

tel.kom.: +48 536 921 060

e-mail: m.laskowska@klasterodpadowy.com


 

 

 Biuro w Lublinie:

ul Metalurgiczna 15c, 20-234 Lublin

tel.kom.: +48 536 955 573

e-mail: biuro@klasterodpadowy.com

Aktualności
01
mar
Giełda Recyklingu oraz Konferencja KGOIR - ZAPRASZAMY do Kielc na Targi EKOTECH 2018 więcej
08
maj
Szkolenie Nowe regulacje w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów m.in. olejów odpadowych - Ustawa z 9 marca 2017 ” więcej

Logowanie
Email:
Hasło:

nauka

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Ul. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

tel. 12 617-22-22

tel. 12 617-33-33

www.agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych. Jest uczelnią przodującą w Polsce  w dziedzinie nowoczesnych technologi, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej.

zobacz mapę ukryj mapę

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

ul. Wybickiego 7
31-261 Kraków
www.meeri.pl

tel. 12 632-38-35

email: centrum@meeri.pl

Instytut jest placówką  naukowo-badawczą, prowadzącą kompleksowe badania związane z szeroko rozumianą problematyką gospodarki surowcami mineralnymi, poczyniając od prognozy możliwości pozyskania surowców, poprzez udokumentowanie i zagospodarowanie złóż kopalin, procesy ich wydobycia, przeróbki i przetwarzania, ochronę środowiska przyrodniczego, aż do strategii i oceny gospodarki surowcami w gospodarce krajowej na tle uwarunkowań rynku światowego.

Badania prowadzone w Instytucie charakteryzują się interdyscyplinarnością i kompleksowością ujęcia oraz oraz są prowadzone w pełnym cyklu od badań podstawowych do aplikacji. Szczególną specjalnością Instytutu są: badania nad efektywnym wykorzystaniem surowców mineralnych, polityka energetyczna, polityka surowcowa, prognozowanie potrzeb energetycznych i surowcowych łącznie z aspektami ekonomicznymi, ochrona środowiska w obszarach uprzemysłowionych, podziemne składowanie niebezpiecznych odpadów.

zobacz mapę ukryj mapę

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55,  

87-100 Toruń

www. impib.pl

tel. +48 56 650-03-33

tel. +48 56 650-00-44

email: sekretariat@impib.pl

Przedmiotem działania instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie i wdrażanie wyników tych prac do przemysłu w dziedzinie nauk przyrodnicznych i technicznych (PKD 72.19.Z). Instutut prowadzi działalność w obszarze inżynierii materiałowej, technologi wytwarzania, przetwarzania, recyklingu oraz stosowania materiałów polimerowych i barwników, jak również działalnośc projektową, konstrukcyjną i prototypowo-doświadczalną w zakresie maszyn, urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania.  

Działalnośc Instytutu to także:

-  konstruowanie maszyn, urządzeń i linii technologicznych do wytwarzania materiałów polimerowych, żywic, farb i lakierów,

-  prace badawcze w zakresie oznaczeń parametrów fizykomechanicznych polimerów i wyrobów tworzywowych,

-  tworzenie technologii do wytwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych do celów użytkowych,

-  produkcja wyrobów gotowych, takich jak: profile, pojemniki oraz kształtki, w skali małotonażowej,

-  szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników firm związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych

zobacz mapę ukryj mapę

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

01-796 Warszawa,

ul. Duchnicka 3, 

tel. 22 560 26 00

fax 22 663 43 32,

e-mail.: info@imp.edu.pl

Instytut Mechaniki Precyzyjnej
jeden z najstarszych i najbardziej znanych Instytutów w Polsce, jest placówką badawczo-rozwojową, która zajmuje się metodami uszlachetniania wyrobów metalowych poprzez zwiększenie ich odporności korozyjnej oraz podwyższenie właściwości mechanicznych, szczególnie wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na zużycie w procesie tarcia.

zobacz mapę ukryj mapę

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
www.imbigs.pl

tel. (22) 843 02 01-07

fax (22) 843 59 81

 

Oddział w Katowicach:

al. Wojciecha Korfantego 193a

40-157 Katowice

tel. (32) 258 13 73, 258 05 72

fax (32) 258 35 53

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest prowadzenie badań

i prac rozwojowych, przystosowanie ich wyników

do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac

rozwojowych w dziedzinie

nauk technicznych (PKD 72.19.Z) w obszarach:

- mechanizacji i automatyzacji przemysłu, budownictwa i górnictwa skalnego

- ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami i wykorzystywania odpadów jako

alternatywnych źródeł energii

- nowych wyrobów i innowacyjnych technologii wytwarzania materiałów budowlanych

i drogowych na bazie surowców

odpadowych, w tym górnictwa węgla kamiennego

- wyrobów i materiałów budowlanych, w tym do izolacji cieplnej i wodochronnej,

wyrobów materiałów uszczelniających

i pokryciowych

zobacz mapę ukryj mapę

Instytut Metali Nieżelaznych

ul. Sowińskiego 5

44-100 Gliwice  

tel.: +48 32 23 80 200

fax: +48 32 231 69 33

e-mail: imn@imn.gliwice.pl, www.imn.gliwice.pl

Instytut Metali Nieżelaznych  w Gliwicach jest dużym, liczącym  500  pracowników instytutem badawczym, którego działalność ukierunkowana jest na rozwój technologii i innowacyjność w przemyśle metali nieżelaznych.

Instytut jest jednostką naukową o unikalnym charakterze, ze względu na szeroki i kompleksowy charakter działalności. Prowadzi badania  w ośmiu  zakładach badawczych w pełnym cyklu, od badań laboratoryjnych do badań w skali pilotowej, w zakresie wszystkich metali nieżelaznych, szczególnie Cu, Al, Zn, Pb, Ag, w takich specjalnościach jak:

-        przeróbka rud i innych surowców mineralnych, a także surowców wtórnych,

-        pirometalurgia,

-        hydrometalurgia,

-        przerób złomów i odpadów,

-        ochrona środowiska,

-        chemia analityczna,

-        przetwórstwo metali,

-        inżynieria materiałowa – nowe materiały,

-        chemiczne źródła prądu,

Realizowane w Instytucie Metali Nieżelaznych prace badawczo-rozwojowe, mają w większości aplikacyjny charakter, co umożliwia bezpośrednie zastosowanie rezultatów w przemyśle metali nieżelaznych oraz w innych branżach przemysłowych, związanych z produkcją i zastosowaniem metali nieżelaznych.

W zakresie przerobu złomów i odpadów Instytut Metali Nieżelaznych oferuje:

* proekologiczną technologię otrzymywania wysokiej czystości granulatów metalicznych ze złomu elektrycznego i elektronicznego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz inne alternatywne metody przeróbki odpadów

* usługi określania składu materiałowego odpadów, jakości i wartości możliwych do odzysku komponentów

* consulting w zakresie budowy linii technologicznych i doboru urządzeń

zobacz mapę ukryj mapę

KGHM Cuprum Sp. z o. o. Centrum Badawczo - Rozwojowe

Ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8

53-659 Wrocław

Tel. 71 781-22-01

kghm@cuprum.wroc.pl

www.cuprum.wroc.pl

KGHM CUPRUM Sp. z o. o. Centrum Badawczo - Rozwojowe prowadzi swoją działalność ponad 45 lat. Jest członkiem grupy kapitłowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz jednostką naukową kategorii B.

Podstawowa działalność Spółki realizowana jest przez 9 zakładów badaczych oraz 3 akredytowane laboratoria, w obszarze badań i rozwoju m.in. w zakresie: geologii, prac eksploracyjnych i oceny projektów geologicznych, górnictwa i geoinżynierii, w tym innowacyjnych technologii górniczych, projektowania szybów oraz innych obiektów górniczych infrastruktury naziemnej i podziemnej, automatyzacji procesów górniczych, analiz dotyczących zagrożeń występujących w górnictwie podziemnym, modelowania procesów podziemnego i naziemnego zgazowania węgla, ochrony środowiska, w tym zagospodarowania i wykorzystania odpadów przemysłowych, rewitalizacji terenów zdegradowanych, ochrony dziedzictwa górniczego oraz nowoczesnych metod przeróbki rudy miedzi.

Prowadzona przez nas działalność ukierunkowana jest na kreowanie rozwoju oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych, a także praktyczne zastosowanie dostępnej wiedzy w branży wydobywczej oraz zwiększenie możliwości skutecznego transferowania wiedzy z jednostek naukowych do biznesu. Nasi specjaliści wykonują pracę dla: podmiotów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., kopalń węgla kamiennego w rejonie górnośląskim, Kopalni Soli w Wieliczce, kopalń rud cynku i ołowiu w rejonie Olkusza oraz przedsiębiorstw niegórniczych i samorządów lokalnych. KGHM CUPRUM - CBR realizuje również projekty międzynarodowe, biorąc udział w programach Unii Europejskiej.

zobacz mapę ukryj mapę

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

tel. 12 628 20 00
tel. 12 628 20 71

zkow@chemia.pk.edu.pl 

www.pk.edu.pl

Realizując swoje cele Politechnika Krakowska działa na rzecz tworzenia krajowej, europejskiej i światowej przestrzeni badawczej i edukacyjnej. Dąży do interdyscyplinarności w badaniach naukowych i kształceniu, łącząc nauki techniczne z matematycznymi, przyrodniczymi, ekonomicznymi, prawnymi i humanistycznymi, z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Rozwija u studentów umiejętności samokształcenia, dając tym samym dobre podstawy do pracy w zawodach obecnych na współczesnym rynku pracy i powstających w wyniku rozwoju cywilizacyjnego.

 

 

zobacz mapę ukryj mapę

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

http://klasterodpadowy.com/gfx/upload/Loga partnerzy/pwjpg.jpg

ul. Wołoska 141

02-507 Warszawa

www.inmat.pw.edu.pl

mkl@inmat.pw.edu.pl

tel. 22 234-84-50

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej jest czołowym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym w dziedzinie inżynierii materiałowej w Polsce. Działalność naukowa prowadzona na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej jest na najwyższym poziomie, o czym świadczy ocena parametryczna dokonana przez MNiSW. Wydział uzyskał w niej, w roku 2014 kategorię A+, co więcej znalazł się na pierwszym miejscu w swojej grupie jednorodnej obejmującej inżynierię materiałową, chemię i inżynierię chemiczną.

Na Wydziale prowadzone są projekty badawcze MNiSW, granty promotorskie, projekty rozwojowe, projekty międzynarodowe. Wydział posiada również wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów zarówno międzynarodowych jak i krajowych w dziedzinie materiałów metalicznych, polimerowych i ceramicznych, jak również zagadnień recyklingu sprzętu elektronicznego. Wydział ma również znaczące doświadczenie we współpracy i prowadzeniu projektów z przemysłem krajowym oraz zagranicznym. Prowadzi aktywną współpracę z partnerami m.in. z przemysłu samochodowego, lotniczego oraz naftowego. Wśród najważniejszych osiągnięć praktycznych w ostatnim okresie zasługują na wyszczególnienie prace wdrażane przez Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne S.A. w Płocku ( obecnie Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.), Zakład Kompozytów ''BELLA'', Grupę Lotos S.A. i firmą recyklingową Polblume. 

WIM dysponuje zaawansowaną i unikatową aparaturą badaczą umożliwiającą prowadzenie różnorodnych badań podstawowych oraz technologicznych w zakresie inżynierii materiałowej. Szerokie możliwości posiadanego sprzętu posiadają na kompleksowe podejście do zagadnienia zarówno w zakresie wytwarzania nowoczesnych materiałów, jak również kontroli ich jakości. Wydział specjalizuje się w wykonywaniu badań wytrzymałościowych, mikrostrukturalnych oraz termicznych.

zobacz mapę ukryj mapę

Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Środowiska

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50-370 Wrocław

Tel. 71 320 25 55

email: dziekanat.wis@pwr.wroc.pl

www.wis.pwr.edu.pl/index.dhtml

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej  prowadzi nauczanie oraz prace badawcze i projektowe w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska. Stosujemy najnowsze technologie, zgodne ze zmieniającymi się wymaganiami krajowego i europejskiego rynku. Absolwenci Wydziału znają zasady racjonalnego korzystania ze środowiska, kontroli jego zanieczyszczenia oraz przedsięwzięć technicznych, ekologicznych i gospodarczo-ekonomicznych służących ochronie czystości gleby, wody i powietrza atmosferycznego.

Interdyscyplinarne prace badawcze, dotyczą zagospodarowania odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów przemysłowych, eliminacji skażeń gruntu, składowania odpadów itp. Prace te wykonywano w ramach projektów krajowych lub międzynarodowych, m.in. przez Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów powołanego decyzją Komisji Europejskiej w 2002r.

zobacz mapę ukryj mapę

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp z o.o.

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław

Tel: +48 71 720 16 40

Tel. Kom.: 510 132 637

e-mail: przemyslaw.halub@eitplus.pl, www.eitplus.pl

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp z o.o. jest organizacją badawczo-rozwojową, której misja opiera się na rozwijaniu innowacyjnego centrum, jednoczącego świat nauki i biznesu. Poprzez prowadzenie badań aplikacyjnych w obszarach nanotechnologii, technologii materiałowych, biotechnologii, medycyny, oraz energii i klimatu poszukuje atrakcyjnych rynkowo rozwiązań technologicznych. EIT+ posiada najbardziej kompleksową infrastrukturę badawczą w Polsce oraz wykwalifikowany zespół naukowy i biznesowy; realizuje usługi badawcze na zlecenie, a także wspólne projekty  z partnerami naukowymi i biznesowymi w różnych obszarach przemysłowych. Celem Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ jest efektywne zarządzanie wiedzą, rozumiane jako tworzenie i transferowanie wiedzy oraz wsparcie przedsiębiorczości środowiska zainteresowanego komercyjnym wykorzystaniem własności intelektualnej. We wszystkich projektach realizowanych przez EIT+ kładzie się szczególny nacisk na urynkowienie wyników prac badawczych w szczególny sposób dbając o ochronę własności intelektualnej.  

zobacz mapę ukryj mapę