Spółka Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. 

Koordynator na mocy podpisanej umowy pełni rolę organu wykonawczego Rady Klastra realizując zadania powierzone mu przez Zarząd Klastra, z którym to reprezentuje Klaster na zewnątrz.

Do zadań Koordynatora należy

 • inicjowanie, organizacja i wspieranie procesu współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego – Klastra Gospodarki Opadowej i Recyklingu, pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo – badawczymi oraz jednostkami samorządu terytorialne

Zarząd

Prezes Zarządu – Jolanta Okońska-Kubica

Wiceprezes Zarządu – Katarzyna Błachowicz

Zespół tworzą:

  • Kinga Kucharuk-Dyś – biuro Lublin
  • Teresa Lachor             – biuro Kielce
  • Marta Laskowska       – biuro Warszawa

 

Spółka Centrum Kooperacji Recyklingu rozpoczęła działalność gospodarczą w listopadzie 2010 r. pod nazwą Odzysk sp. z o.o. W lipcu 2013 r. władze spółki podjęły decyzję o rozszerzeniu zakresu działalności firmy i stworzenia prawno-organizacyjnych ram do świadczenia przez spółkę usługi organizowania, koordynowania procesu współpracy w ramach Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

W dniu 31.07.2013 r. Rada Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu podjęła Uchwałę o powierzeniu spółce z dniem 01.08.2013 r. obowiązków koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Koordynator na mocy podpisanej umowy pełni rolę organu wykonawczego Rady Klastra realizując zadania powierzone mu przez Zarząd Klastra, z którym to reprezentuje Klaster na zewnątrz.

Szczegółowy zakres zadań i kompetencji koordynatora Klastra określa Umowa o koordynację z dnia 19.12.2013 r., która obejmuje m.in.:

 • obsługę administracyjno-biurową oraz finansową klastra;
 • budowanie sieci powiązań kooperacyjnych i relacji pomiędzy obecnymi i potencjalnymi partnerami klastra oraz sieci interesariuszy;
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej posiedzeń Rady i Zarządu Klastra oraz innych spotkań indywidualnych oraz klastrowych w zakresie wspierania powiązania kooperacyjnego;
 • opracowywanie strategii rozwoju Klastra; inicjowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych, tworzenia konsorcjów i węzłów współpracy;
 • planowanie, projektowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji projektów służących rozwojowi klastra oraz poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania tych projektów;
 • ułatwianie partnerom powiązania klastrowego, ich przedstawicielom i pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć nauki, technologii i wymiany doświadczeń;
 • inicjowanie działań przyczyniających się do wzrostu przychodów lub obniżki kosztów, w tym poprzez zakupy i sprzedaż konsorcjalną usług i produktów; (np. wspólny zakup usług telekomunikacyjnych, energetycznych, logistycznych czy wspólna sprzedaż usług dla firm i instytucji wielo-oddziałowych, o rozproszonej strukturze działalności);
 • tworzenie nowych oraz ulepszanie istniejących usług i produktów dla podniesienia poziomu konkurencyjności partnerów powiązania kooperacyjnego, w tym wzmacnianie „łańcucha wartości”;
 • koordynowanie współpracy i inicjatyw oraz projektów realizowanych w ramach rozwoju idei „zrównoważonego rozwoju” oraz społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • promowania działalności Klastra w kraju i zagranicą za pośrednictwem strony internetowej klastra (www.klasterodpadowy.com), imprez targowych, wystaw, konferencji, misji handlowych itp.;
 • podejmowanie działań w celu uzyskania dofinansowania na funkcjonowanie i rozwój powiązania klastrowego w tym dotacji, subwencji, państwowych i samorządowych zadań zleconych pożyczek celowych, itp.;
 • podejmowanie decyzji dotyczących Klastra we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Rady Klastra i Zarządu;

Pełniąc funkcję koordynatora Klastra, spółka podejmuje działania służące budowaniu dobrych relacji z odbiorcami świadczonych usług, w tym szczególnie z uczestnikami powiązania kooperacyjnego (partnerami Klastra), dostawcami usług i produktów, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami odzysku, instytucjami otoczenia biznesu ( m.in. izby gospodarcze i branżowe, firmy szkoleniowe, doradcze, fundusze inwestycyjne, kancelarie prawne, agencje, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, i inne), oraz ze stowarzyszeniami, fundacjami, jednostkami administracji państwowej i samorządowe, które są lub mogą stać się parterami biznesowymi lub społecznymi, a przez to bezpośrednio lub pośrednio oddziaływać na prowadzoną przez wnioskodawcę działalność gospodarczą czy społeczną.

 

W dniu 20.09.2013 na mocy aktu notarialnego Rep.A Nr 3201/2013 zmieniona została nazwa firmy na Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z § 21 zmienionej Umowy spółki wyłączone zostało prawo wspólników do udziału w zysku wynikającym ze sprawozdania finansowego. Spółka zmieniła także cele prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z § 4 Umowy spółka ma realizować następujące cele:

 • podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami , w tym szczególnie z odpadami w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, źródłami światła i wszelkiego rodzaju bateriami,
 • promocja wiedzy użytkowników w zakresie możliwego wpływu substancji stosowanych w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz baterii i akumulatorów na środowisko i zdrowie ludzi  w przypadku nieodpowiedniego z nimi postępowania,
 • budowa ogólnopolskiego oraz lokalnych systemów selektywnej zbiórki odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów , w tym między innymi budowa systemów  logistycznych w zakresie transportu , selektywnej zbiórki i magazynowania odpadów,
 • informowanie społeczności lokalnych o dostępnych dla nich systemach zbierania dla wspomagania osiągania wysokiego poziomu zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,
 • promocja wiedzy i świadomości ekologicznej w zakresie przyczyniania się do ponownego użycia, odzysku,
  w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • wspieranie rozwoju badań i technologii w zakresie nowoczesnych technik odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jak i największego ich użytkowego wykorzystania, minimalizacji emisji w procesach, przetwarzania i unieszkodliwiania,
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości , w tym  poprzez inwestycje w nowoczesne instalacje i infrastrukturę do odzysku i recyklingu odpadów,
 • wspieranie rozwoju techniki i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, procesowych  i technologicznych  oraz organizacyjnych w praktyce gospodarczej , w tym tworzenie i rozwój  ponadregionalnych i pan-europejskich powiązań kooperacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami,
 • prowadzenie i upowszechnianie edukacji ekologicznej oraz popularyzacji idei zrównoważonego rozwoju,
 • ochrona przyrody i dziedzictwa przyrodniczego.

Centrum Kooperacji Recyklingu świadczy także usługi z zakresu:

 • Doradztwa dotacyjnego, inwestycyjnego, produktowego oraz promocyjnego.
 • Przygotowuje analizy ekonomiczne, środowiskowe i rynkowe oraz opracowuje dokumentacje projektowe (wnioski, biznes plany, studia wykonalności) na rzecz Partnerów Klastra oraz innych firm i instytucji związanych z branżą odpadową i recyklingu.

CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.

Adres siedziby spółki  :

ul. Henryka Sienkiewicza 69/3, 25-002 Kielce, Polska

biuro w Warszawie : ul Racjonalizacji 6/8, Bud. B Lok.7 , 02-673 Warszawa

biuro w Lublinie: ul. Metalurgiczna 15 C, 20-234 Lublin, Polska

biuro w Poznaniu: ul. Rynkowa 73/44, Przeźmierowo k. Poznania

e-mail: biuro@klasterodpadowy.com

tel:  + 48  533 649 605